De raadscommissie over de uitbreiding van camping De Veerhoeve (en ’t Veerse Meer) had voor de VVD fractie niet meer gehoeven. De weg om zover te komen was al lang genoeg geweest.

 

De planologische trajecten hebben de nodige tijd gekost om te komen op het punt waar we nu zijn. Om de uitbreiding van de campings De Veerhoeve en ’t Veerse Meer te realiseren moesten meerdere trajecten doorlopen worden.

 

Een planologische procedure waarin de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling geregeld worden en een traject waarin het financiële aspect/ de eigendomssituatie van grond geregeld moet worden. Beide trajecten hebben relaties met elkaar en de keuze in het ene traject kan grote gevolgen hebben voor het parallelle traject. Hetzelfde geldt voor de planologische procedures van de beide campings. Hierdoor treffen gemeente en ondernemers elkaar ook in verschillende rollen, wat soms tot onduidelijke en verschillende verwachtingen heeft geleid. Hierover hadden bij aanvang van het traject betere afspraken gemaakt moeten worden.

 

Het veranderen van het provinciale beleid en daardoor het vervallen van de status van het gebied van “Recreatieve Hotspot” heeft voor veel onzekerheid en discussie met de provincie gezorgd.

 

Het betoog van inspreker de heer J. Boer over de toename van de verkeersbewegingen op de Aardebolleweg was voor veel fracties een reden om hiervoor aandacht te vragen. Wethouder Meeuwisse heeft toegezegd dit als serieus aandachtspunt bij de verdere afwikkeling mee te nemen.

 

De fractie van Groen Links heropende de discussie over nut en noodzaak van de uitbreidingen, een discussie waar de raad al een paar jaar geleden haar goedkeuring had gegeven. Het valt te verwachten dat deze partij ook in de Debatraad dit nog eens dunnetjes wil overdoen. Het zal niet meer van invloed zijn. De gemeenteraad zal de plannen goedkeuren.