Er moet weer geld bij! Dat is de conclusie van de voorstellen die voor liggen.

Het raadsbesluit vraagt ons om in te stemmen met:
-1ste begrotingswijziging 2020
– Programmabegroting 2021
Voorgaand jaar hadden we ook al moeite om hier mee in te stemmen en nu ligt het weer voor. Op programmaniveau zijn de toenames in de kosten verklaarbaar en ook misschien wel begrijpelijk. Maar we moeten nu echt kijken naar het geheel, op hoofdlijnen. En dan kunnen we niets anders concluderen dat er weer geld bij moet. Veel geld.
Zoals we in de krant hebben kunnen lezen heeft gemeente Reimerswaal zich terecht afgevraagd “ wat gaat hier verkeerd?”, maar volgens mij is het veel interessanter om te weten “Wat gaan we hier aan doen”.
Het SWVO zal actief en voortvarend aan de slag moeten gaan om binnen budget te gaan opereren. Daarnaast vragen we ons hardop af of de sociale doelstellingen die SWVO heeft, goed gediend worden door het huidige management.
Een verbeterplan is voor de VVD echt een vereiste voor instemming met dit raadsvoorstel. Een verbeterplan moet soelaas bieden om de voortdurende stijgende lijn in de kosten, met name WMO, een halt toe te roepen. Een verbeterplan kan perspectief bieden en handvatten geven voor de toekomst. En die toekomst moet er financieel anders uit komen te zien, dat moge duidelijk zijn. De VVD wil dan ook samen met het CDA, SGP/CU, SP, PVDA en Partij voor Goes een motie indienen en dat is: Motie verbeterplan SWVO
Wij verzoeken hierbij het college :
– om in het 1ste kwartaal van 2021 een verbeterplan SWVO te presenteren aan de raad;
– om de raad voorafgaande hieraan een voorstel te doen toekomen hoe dit verbeterplan vormgegeven gaat worden.
Deze motie is aangenomen door alle fractie behalve Groen Links.
Wij hebben dan ook ingestemd met het raadsvoorstel met de volgende stemverklaring: wij stemmen voor omdat de aangenomen motie perspectief biedt, maar zonder verbetering is dit is wat ons betreft de laatste kans.