In de debatraad van 27 juni 2013 heeft de VVD  bij de behandeling van de cultuurnota  geconcludeerd dat de amateurverenigingen het cement vormen in de samenleving en zijn voor oud en jong van belang. Zowel qua participatie als beleving en dat het ondersteunen van deze amateurverenigingen dan ook de hoogst mogelijke prioriteit verdient.
In de cultuurnota heeft u aangegeven dat het college inzet op een betaalbaar podium voor amateurverenigingen. U wil dit  bereiken door de huidige afspraken met theater de Mythe en Podium ’t Beest over betaalbaarheid van de podia te herzien.
U heeft de gemeenteraad medegedeeld dat de exploitant van de Mythe reeds heeft aangegeven voor de drie gezamenlijke theaters voor de amateurverenigingen een fonds in te gaan stellen.

Wij hebben u in deze debatraad gevraagd om  uit te leggen waarom er niet gekozen wordt voor het rechtstreeks (onder speciale voorwaarden) beschikbaar stellen van de accommodatie tegen lagere tarieven in plaats van het oprichten van een fonds.
Aanvullend hebben wij een motie ingediend waarin wij het college verzoeken. Met de ondernemer afspraken te maken over perioden, dagen en uren waarop tegen gereduceerde tarieven het theater beschikbaar is voor de amateurkunst.

Wij hebben deze motie ingetrokken na de nadrukkelijke toezegging van het college dat deze overbodig is omdat de gesprekken plaats vinden en een voorstel op korte termijn verwacht kan worden.

In het afgelopen half jaar is de toezegging op de lijst van toezeggingen doorgeschoven en op aanvullende vragen heeft het college telkenmale geantwoord dat er overleg is en het resultaat binnenkort aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

 

De VVD maakt zich hierover ernstig zorgen en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Waarom heeft de ondernemer van de Mythe zijn fonds nog niet opgestart?
  2. Denkt het college dat dit alsnog op korte termijn zal plaats vinden? In ieder geval voor de verkiezingen van 19 maart a.s.
  3. Heeft het college ook zelf ideeën en initiatieven genomen om het probleem op een andere wijze op te lossen
  4. Zo ja welke? Zo nee waarom niet?

Podia in Goes zijn primair opgericht voor de amateurkunst en aanvullend voor de professionals. De huidige situatie is omgekeerd. Wij vertrouwen erop dat dit zal worden gecorrigeerd. Indien dit niet lukt, zullen wij onze motie alsnog indienen.

 

Goes, 23 januari 2014

Namens de VVD fractie
Ad Schuurbiers