Donderdag 23 november 2017 heeft de raad de detailhandelsvisie behandeld.

Vanuit Wolphaartsdijk werd grote belangstelling getoond voor deze behandeling. Dit is te begrijpen omdat uit de formuleringen in de visie de conclusie werd getrokken dat de detailhandel zoveel mogelijk in de stad Goes geconcentreerd diende te worden en mogelijke ontwikkelingen op de dorpen erg zouden worden beperkt. Dit zou m.n. voor Wolphaartsdijk grote gevolgen kunnen hebben. Reden waarom de VVD-fractie haar zorgen en vrees heeft geuit en de wethouder heeft gevraagd wat de intenties zijn voor de dorpskernen en gebieden buiten de kernen waar commerciƫle activiteiten plaatsvinden.

Heel duidelijk heeft de wethouder geantwoord dat het allerminst de bedoeling is ontwikkelingen in de dorpen op slot te gooien en toe te staan dat detailhandel in de kernen als ook daarbuiten kan vestigen. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe activiteiten. Alleen wil de wethouder wel dat nieuwe activiteiten worden getoetst of zij passen bij de plaats. Daarbij wordt bedoeld dat alleen wordt opgetreden tegen excessieve vormen, zoals een megastore.

De wethouder is op dit punt heel duidelijk geweest en hij deed nadrukkelijk deze toezegging. Nu deze toezegging in een openbare raadsvergadering is uitgesproken kan en mag daar vertrouwen aan worden ontleend en in voorkomende gevallen ook een beroep op worden gedaan. Het beleid zal in die zin dan ook nog verder worden uitgewerkt in nadere regels.

Na deze toezeggingen van de wethouder meende de VVD-fractie dat hiermee aan de eerder gerezen bezwaren volledig was tegemoetgekomen.

Dat sommige partijen meenden toch te moeten vasthouden aan een eerder ingediend amendement kan alleen maar worden verklaard uit verkiezingsmotieven. Dit is niet een houding die de VVD voorstaat. De VVD gaat het primair om de belangen van onze inwoners zelf.