Geacht college,

 

Blijkens recente mededelingen in de regionale pers ( bijgevoegd PZC 5 februari 2016) onder de kop “Goes peutert niet meer aan subsidie” wordt van een eerdere voorgenomen bezuiniging zoals in de begroting verwerkt van € 38.000 inzake de in het verleden toegekende subsidies voor het peuterspeelzaalwerk afgezien. Hoewel we begrip hebben voor de beweegredenen voor dit besluit geeft deze berichtgeving de VVD-fractie toch aanleiding voor de volgende vragen in het licht van de aangekondigde komende noodzakelijk extra bezuinigingen.

 

  1. Is het juist dat voor deze extra uitgave nog geen dekking is gevonden?

 

  1. Hoe denkt de portefeuillehouder deze uitgave te gaan dekken?

 

  1. Is de portefeuillehouder voornemens nog te komen met een raadsvoorstel ter zake nu wordt afgeweken van de begroting?

 

 

Goes, 11 februari 2016

Namens de VVD-fractie

 

Mr. D.J. de Korte

Goes peutert niet meer aan subsidie

GOES

Alle Goese peuterspeelzalen blijven dit jaar open. Een voornemen van burgemeester en wethouders om twee locaties te sluiten en daarmee bijna 40.000 euro te bezuinigen, heeft te veel negatieve gevolgen.

DOOR LUC OGGEL

Goes subsidieert het peuterspeelzaalwerk jaarlijks met 314.000 euro en wilde daar met ingang van dit jaar structureel 38.000 euro op bezuinigen. Dat bleek alleen mogelijk door vestigingen te sluiten. Na overleg met kinderopvangorganisatie Kibeo was de keus gevallen de locaties Goes-west en Wilhelminadorp. Die vestigingen hebben de laagste bezetting, maar ook een relatief groot aandeel in de kosten. Het gevolg is wel dat in Wilhelminadorp de samenwerking met de basisschool (nieuwe aanwas) ophoudt. Daarnaast wordt de signalering van achterstanden bij kinderen in de peuterleeftijd beperkt. Bovendien ligt sluiting gevoelig.

Volgens wethouder Derk Alssema is sluiting van twee van de tien locaties ‘niet realistisch’. Daarbij komt dat er landelijk ontwikkelingen zijn met betrekking tot twee- en driejarigen. Het kabinet wil 60 miljoen euro uittrekken om te bereiken dat alle peuters twee dagdelen een peutergroep kunnen bezoeken. Het geld zou naar de gemeenten gaan, die zelf mogen beslissen hoe ze de opvang voor die groep peuters organiseren: in kinderdagverblijven of op een peuterspeelzaal. Dat kan betekenen dat de Goese locaties die op de nominatie stonden om te worden gesloten, juist weer nodig zijn. Daarom stelt het college voor om in elk geval in 2016 alle locaties open te houden.

Het besluit betekent wel dat de bezuiniging van 38.000 euro elders moet worden gevonden.

Goes wilde bijna 40.000 euro bezuinigen op het peuterspeelzaalwerk, maar ziet daar dit jaar toch vanaf

 

Het  antwoord van het college:

Geachte heer De Korte,

Op 12 februari heeft u op grond van artikel 40 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Goes een aantal vragen gesteld. Hieronder treft u de beantwoording aan.

1. Is het juist dat voor deze extra uitgave nog geen dekking is gevonden ?

Wij streven er naar om de dekking van deze uitgave te realiseren uit de rijksmiddelen die door het kabinet zijn toegezegd. Indien dat onverhoopt niet uitvoerbaar blijkt te zijn streven wij er naar om dekking binnen de budgetten in de portefeuille Onderwijs te realiseren. Als dat niet uitvoerbaar is wordt dit meegenomen bij de verdere uitwerking van het bezuinigingstraject voor de begroting 2017-2020.

2. Hoe denkt de portefeuillehouder deze uitgave te gaan dekken ?

Zie vraag 1.

3. Is de portefeuillehouder voornemens nog te komen met een raadsvoorstel ter zake nu wordt afgeweken van de begroting ?

De betreffende begrotingswijziging wordt in de eerstvolgende raadsvergadering gebracht.

Onderdeel van deze wijziging is het recht trekken van het abusievelijk niet aframen van de post peuterspeelzaalwerk begroting 2016 maar van de post onderwijsachterstanden.