Voor het jaar 2009 is besloten om de Voedselbank een garantiesubsidie te verstrekken van € 8.000,00.Daar is destijds geen gebruik van gemaakt

Om de Voedselbank op dit moment enige financiële ruimte te bieden wordt voorgesteld om de Voedselbank, gezamenlijk met de overige Bevelandse gemeenten, een voorlopige subsidie te verstrekken tot de helft van het aangegeven begrotingstekort van € 10.600,00 te weten een bedrag van € 5.300,00. Voor Goes betekent dit o.b.v. het huidige gebruik een bedrag van  € 3.392,00.

 

Net als bij het besluit voor een garantiestelling aan de voedselbank hecht de VVD-fractie er aan om ook bij de verlening van deze financiële bijdrage te melden dat wij  de voedselbank een goed particulier initiatief vinden. Als kerken, serviceclubs, bedrijven en vrijwilligers het initiatief nemen om medeburgers te ondersteunen is dat een lovenswaardig particulier initiatief. De VVD vindt dat dit vooral particulier moet blijven.

 

Als overheid moeten we er voor waken in dit initiatief partij te worden. De gemeente heeft diverse regelingen, zoals bijstand en bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag etc. om mensen in moeilijke situatie te ondersteunen.

Wij hebben onze mening tijdens de debatraad aan B&W en de raad kenbaar gemaakt.