Om de leidende principes die ons beleid Maatschappelijke Ondersteuning richting geven concreet te maken heeft het college een beleidsvisie opgesteld.

De VVD fractie heeft  met veel belangstelling kennis genomen van deze visie en steunt deze al is zij er zich van bewust dat het een theoretisch stuk is. De praktijk zal weerbarstiger zijn. Er moeten  nogal wat bestaande patronen veranderen.

  • De  gemeente gaat van  uitvoerder naar aanjager en facilitator.
  • Professionals in het veld moeten met elkaar en met de gemeente  innovatief, grensverleggend en met ondernemerszin bouwen aan een toekomstbestendige maatschappelijke ondersteuning
  • De burgers die deelneemt  aan de samenleving moet de eigen verantwoordelijkheid en regie nemen.

Dit alles moet gerealiseerd worden binnen de (lagere)beschikbare financiële middelen.

Daarom  zijn wij zeer benieuwd naar de beleidsnotitie die volgt op deze beleidsvisie.

Na enig aandringen hebben wij de toezegging gekregen dat deze in september of oktober 2012 aan de raad zal worden voorgelegd.