U kunt dit verkiezingsprogramma hier downloaden: vvd-verkiezingsprogramma-GR-2014-2018-Goes

 

Inleiding
De VVD heeft bij het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma het goede gebruik eerst terug te
blikken naar de voorafgaande periode. De speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 zijn
grotendeels ook terecht gekomen in het collegeprogramma 2010 -2014. Grote uitzondering hierbij is
het liberale standpunt ten aanzien van de koopzondagen; hier ligt voor de komende periode dus nog
een uitdaging. De crisis en een drastische omslag in het kabinetsbeleid hebben een duidelijke
invloed gehad op de ambities in deze periode. Er is noodzaak ontstaan tot meer bezuinigingen;
hierdoor heeft de VVD het aquaduct i.p.v. de Ringbrug en de uitbreiding van parkeerfaciliteiten aan
de Oostwal moeten laten schieten. Tegelijk wordt er ook gesneden in eigen vlees: de komende jaren
wordt er, mede dankzij de VVD, ook bij de gemeente bezuinigd op de loonsom. Kortom, de wereld
verandert ook in Goes!

Woningbouw en grondverkoop stagneren en de participatie in de Goese Schans levert vooralsnog niet
op wat er van verwacht werd. De gemeente krijgt minder van het rijk, maar wordt de komende jaren
wel verantwoordelijk voor meer taken op het gebied van welzijn en zorg. Voor de komende 4 jaar zal
met name op dit gebied een uitdaging liggen om de liberale gedachte vorm te geven.

Voor de komende 4 jaar is het dus belangrijk evenwichtige keuzes te maken. Enerzijds zal de VVD
haar uiterste best moeten doen om Goes het economisch hart van Zeeland te laten blijven en
anderzijds zal de VVD extra aandacht moeten schenken aan de besteding van de beschikbare middelen
voor welzijn en zorg.

In een tijd van economische crisis is terughoudendheid m.b.t. de lastenstijging voor burgers en
bedrijven geboden. Keuzes maken dus. In het nu volgende verkiezingsprogramma maakt de VVD die
keuzes.

 

Burgerparticipatie
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het samen oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De
vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfafval, buurtpreventieteams, maar
ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een stadsboerderij.

De VVD Goes juicht dergelijke initiatieven toe. Het sluit naadloos aan bij het streven naar een
krachtig Goes en een krachtige, kleine overheid met gezonde overheidsfinanciën. De VVD vindt het
belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven door inwoners, die van belang zijn
voor de samenleving, faciliteert en stimuleert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen
van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met
relevante bedrijven en instanties.

 

Bestuur
Het kabinet stuurt aan op samenvoeging van gemeenten of op intensievere samenwerking tussen
gemeenten. Goes werkt op allerlei gebieden inmiddels samen met de buurgemeenten op de Bevelanden in
de zogenaamde GR (Gemeenschappelijke
Regeling) “de Bevelanden” De VVD is het hier mee eens, maar blijft wel kritisch ten

aanzien van het democratisch gehalte van deze samenwerking. De VVD is van mening dat dit een goede
tussenvorm is, maar blijft streven naar een groter geheel waarin de burger van Goes de inspraak
heeft die ze gewend was. De VVD is tevens van mening dat de GR “de Bevelanden” een besparing moet
opleveren en dus zeker geen extra kosten met zich mee mag brengen. De VVD blijft streven naar een
kleinere efficiënte gemeentelijke organisatie.
In een tijd waarin alles snel gaat en men steeds meer vanachter de computer zaken kan regelen,
wordt de gemeente door velen nog steeds gezien als een traag en log apparaat. De VVD wil dat Goes
van dat imago afkomt en steekt dus in op een goede en snelle dienstverlening, waarbij maximaal
gebruikt gemaakt moet worden van de digitale mogelijkheden. Goes moet van de VVD de best
dienstverlenende gemeente worden van Zeeland. Uiteraard is de VVD ook bereid om hier de benodigde
financiële middelen voor vrij te maken.

•  Goes de best dienstverlenende gemeente in Zeeland

•  Paspoorten, rijbewijzen kunnen thuisbezorgd worden

•  Samenwerking met andere gemeenten levert een besparing op

 

 

Veiligheid
Brandveiligheid, ambulancezorg, alarmcentrale en veel preventietaken zijn inmiddels overgeheveld
naar de Veiligheidsregio Zeeland. Zonder te willen tornen aan het kwaliteitsniveau van de meest
essentiële taken van de veiligheidsregio is de VVD Goes van mening dat er ook hier bezuinigd kan
worden de komende jaren. De VVD blijft de inzet van vrijwilligers steunen en is daarbij van mening
dat werving actiever ter hand genomen kan worden alsmede de betrokkenheid.
De afgelopen jaren heeft Goes hoog ingezet op de veiligheid in het uitgaansgebied. Camerabewaking,
politie-inzet en preventiewerk hebben naar de mening van de VVD de overlast beperkt tot een
aanvaardbaar niveau. De VVD is wel van mening dat voorlichting over alcohol en drugs in eerste
instantie een taak is voor de opvoeder en niet voor de gemeente. Het wettelijke ingezetene
criterium voor coffeeshops lijkt door vele
gemeenten niet gehandhaafd te worden om reden dat in de meeste gevallen dit leidt tot meer
straathandel. De VVD vindt dat Goes hierin niet de braafste van de klas hoeft te zijn.
De VVD vindt de veiligheid of het veiligheidsgevoel in sommige wijken wel zorgelijk; berichten van
overlastgevende jeugd, handel in drugs en verboden wapenbezit moeten hard worden bestreden. De VVD
zou willen bekijken of mobiel cameratoezicht en inzet van particuliere beveiligingsdiensten tot de
mogelijkheden behoren.

De VVD vreest dat de vorming van de landelijke politie, waarbij Zeeland samen met West Brabant één
regio vormt, leidt tot vermindering van politiecapaciteit in Goes. De VVD is van mening dat dit
niet mag gebeuren.

•  Inzet particuliere beveiligingsdiensten bij onveilige plaatsen

•  Wijk- en dorpsverenigingen spelen een belangrijke rol bij preventie en signalering en geven speciale aandacht aan de ouderen

•  De VVD verlangt bij een politiemelding binnen 24 uur een reactie

 

Verkeer|
De reeds lang bestaande wens van de VVD voor een extra aansluiting op de A58 in de nabijheid van
het ziekenhuis en de ondertunneling van het spoor zou nu gerealiseerd moeten worden.
Verkeersopstoppingen worden hiermee verminderd en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen in
de Poel wordt hiermee vergroot. Daarnaast levert een afslag ruimte op bij calamiteiten op de A58.
Zoals ook in de vorige periode zet de VVD in op het veiliger maken van gevaarlijke spots voor het
fietsverkeer.

De VVD is terughoudend met verkeersdrempels, maar wil wel per wijk de verkeersonveilige situaties
aanpakken. De al oude wens van de VVD om de doorstroming op de Deltaweg te bevorderen moet i.s.m.
de Provincie Zeeland worden aangepakt.

Goes is een stad waar meer en meer van de fiets gebruik gemaakt wordt. Als fietsstad moet Goes er
dus voor waken dat het parkeren van de fiets niet tot overlast leidt. De VVD is geen voorstander
van het weren van fietsen uit de drukke gebieden, maar wil wel betere faciliteiten voor het stallen
van fietsen. Op sommige plaatsen zou bewaakt fiets- parkeren een oplossing kunnen bieden.

In Goes kan men sinds 2012 vrijwel overal achteraf betalen voor het parkeren van de auto. Helaas
wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. De VVD zou dus willen inzetten op een voortdurende
promotie van de diverse mogelijkheden om achteraf te betalen.

•  Realisatie afslag A58 bij ziekenhuis

•  Realisatie tunnel onder het spoor

•  Verbeteren doorstroming Deltaweg

•  Aanpakken kruising Buys Ballotstraat

•  Bewaakt fiets-parkeren op cruciale plekken in centrum

 

Economie
Een goed economisch klimaat is voor een stad als Goes onontbeerlijk. Een stad waar bedrijven zich
graag vestigen is een stad met werkgelegenheid, goede voorzieningen en is daardoor aantrekkelijk
voor bezoekers en toeristen. Kortom, een goed economische klimaat draagt in belangrijke mate bij
aan de leefbaarheid in Goes. De VVD blijft dan ook inzetten op ondersteuning van het bedrijfsleven.
Citymarketing, Wi-Fi in de binnenstad
en de ontwikkeling van Poel V zijn VVD initiatieven die de aantrekkelijkheid van Goes vergroten.
Deze processen mogen niet stoppen en verdienen dan ook een vervolg. Om de beschikbaarheid en
diversiteit van bedrijfspercelen op peil te houden moet Poel V daarvoor klaar gemaakt worden en de
bestaande bedrijventerreinen opgeknapt. Het
keurmerk veilig ondernemen moet gehandhaafd worden. De VVD vindt het ook van groot belang dat de
recreatiezone Wolphaartsdijk de aandacht krijgt die het verdient.

Het economisch beleid van de gemeente moet de komende periode vooral gefocust zijn op één thema:
meer banen. De VVD weet als geen ander dat de gemeente geen banen creëert, maar wel de
randvoorwaarden kan scheppen voor meer werkgelegenheid. Het is daarom van cruciaal belang dat die
randvoorwaarden in Goes op orde zijn.

Ondernemers mogen een betrouwbare gemeente verwachten die faciliteert en stimuleert, maar vooral
een gemeente die ruimte laat om te ondernemen. De VVD gelooft in een cultuuromslag van
aanbodgericht naar vraaggericht werken binnen de gemeente en wil
dit in de komende periode verder doorvoeren.

Economische ontwikkelingen in het buitengebied moeten mogelijk blijven; vrijkomende agrarische
gebouwen krijgen ruimere bestemming.
Niet alleen digitalisering van vergunningen, maar ook deels digitaliseren van toezicht levert voor
overheid en bedrijfsleven winst op. De VVD vindt dat Goes hierin voorop moet lopen. Detailhandel en
horeca in Goes staan voor een cultuuromslag. Webwinkels, BTW- en accijnsverhoging leiden samen met
de crisis tot een lager bestedingspatroon van de consument.
Evenementen en ook “het nieuwe winkelen” kunnen deze groep helpen bij de strijd om hun
bestaansrecht. Het VVV Zuid Beveland en Tholen is opgegaan in VVV Zeeland. De VVD is van mening dat
het VVV het gastheerschap in Goes moet blijven vervullen in nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven.

De VVD vindt dat de gemeente Goes een aanbestedingsbeleid moet hanteren waardoor de lokale
ondernemers meer kansen worden geboden. Daarnaast moet de gemeente ZZP-ers serieus nemen bij
flexibele arbeid:bijvoorbeeld in de zorg.

•  Goes de meest bruisende stad van Zeeland

•  Poel V ontwikkelen en Poel 1,2 en 4 opknappen

•  Wifi in de hele binnenstad

•  Opstellen en uitvoeren van een stimuleringsplan voor het Goese bedrijfsleven

•  Alle vergunningen digitaal

•  Ruimhartige zondagopenstelling

 

Onderwijs
Vermindering van het aantal schoolgaande kinderen heeft inmiddels geleid tot sluiting van de
basisschool in Kattendijke. De komende jaren zullen meer scholen te maken krijgen met de zorg
omtrent hun bestaansrecht. De VVD is van mening dat Openbaar Onderwijs beschikbaar moet zijn voor
alle wijken en dorpen. Daar waar dit niet te realiseren is, is samenwerking noodzakelijk. De
gemeente Goes moet hier de regie in nemen. Een goed voorbeeld is de Brede School in Wolphaartsdijk.

Om ouders de kans te bieden volwaardig mee te doen in het arbeidsproces is (naschoolse)
kinderopvang van essentieel belang. De VVD is van mening dat Brede Scholen, Wijk- en Dorpsraden
hier een belangrijke rol in moeten spelen, waarbij particulier initiatief de steun en de
facilitering van de gemeente verdient.

De VVD vindt dat naast het bestaande onderwijsaanbod in Goes er ook ruimte is voor meer
Hbo-opleidingen. De centrale ligging van Goes en de diversiteit aan bedrijvigheden maken van Goes
de meest ideale plaats voor deze opleidingen. De gemeente Goes zou hiervoor actief acquisitie
moeten voeren.

In de nabije toekomst zal er een grote behoefte ontstaan aan goed opgeleid technisch personeel.
Tegelijk hebben de beroepsgerichte scholen in onze stad en regio het moeilijk. De gemeente moet dan
ook de rol van aanjager en bemiddelaar spelen om voldoende kwalitatief goed beroepsonderwijs in de
regio te behouden. Dat kan door een betere samenwerking te bepleiten tussen de beroepsgerichte
afdelingen van de VMBO-scholen
in Goes. Van belang hierbij is de koppeling tussen VMBO en MBO en een betere aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven.

•  Een tien jaren plan voor de toekomst van het onderwijs is aan te bevelen

•  Meer HBO-opleidingen in Goes

•  De kwaliteit van onderwijs is belangrijker dan gezindten of gemeentegrens

•  Behoud van goed beroepsgericht onderwijs

 

Cultuur en Sport
Cultuur en Sport zijn belangrijk voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden van het individu,
maar zeker ook voor de leefbaarheid van de stad. De gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid en
de VVD loopt daar ook niet voor weg. Mede dankzij de VVD zijn er de afgelopen jaren forse stappen
gezet om het voortbestaan van belangrijke instanties als de Mythe, ’t Beest en het Historisch
Museum de “Bevelanden” te waarborgen. Sportvelden zijn opgeknapt en herverdeeld en
kleedaccommodaties worden opgeknapt. Hoewel de Mythe geprivatiseerd is, vindt de VVD toch dat
amateurverenigingen tegen gereduceerd tarief gebruik moeten kunnen maken van deze faciliteit.

Veel verenigingen en stichtingen krijgen subsidie t.b.v. hun voortbestaan. De VVD is van mening dat
hier tegenprestaties voor gevraagd moeten worden. Samenwerking met Goes Marketing is hier op zijn
plaats.

•  Amateurverenigingen moeten gebruik kunnen maken van de Mythe tegen gereduceerd tarief.

•  Een intensievere samenwerking tussen verenigingen en Goes Marketing levert meerwaarde op voor allen.

 

Welzijn en sociale zaken
Gemeenten worden in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al en een deel nemen zij
over van de Rijksoverheid. Dit tegen aanzienlijk lagere budgetten. Het is dan ook zaak om het
zorgstelsel te ontkokeren, de zorgbureaucratie aanzienlijk in te perken en zoveel mogelijk mensen
aan het werk te krijgen.

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent
ook dat mensen die tijdelijk of permanent niet zelfstandig kunnen functioneren ondersteuning
behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij
hulpverlening moet zijn: één gezin, één hulpverlener.
De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is
de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen.
De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is van het nieuwe – welzijn -zorg van morgen. Door goede
afspraken te maken met de zorgverleners verbetert de kwaliteit en blijven de kosten beheersbaar.
De VVD wil in situaties waarin het Persoonsgebonden Budget (PGB) passender is, dit blijven
inzetten.
De hulp aan langdurig zieken en bejaarden moet zoveel mogelijk in de wijken en dorpen zelf
georganiseerd worden. De VVD vindt dan ook dat de gemeente per wijk een gemeentelijke wijkmanager
moet aanstellen en dat wijk- en dorpsverenigingen betrokken moeten worden bij dit proces. Aan de
dorpen en de wijken moet hiervoor budget beschikbaar worden gesteld.

De werkeloosheid is in heel Nederland op het hoogtepunt. De VVD zorgt ervoor dat minder mensen een
uitkering krijgen en dat er meer mensen aan het werk zijn. Dit leidt tot minder uitgaven aan
uitkeringen. De VVD wil dan ook dat iedereen die kan werken ook werkt. We ondersteunen mensen die
buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een
uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt
niet kunnen werken, is er langdurige ondersteuning. De VVD wil dat iemand die van een uitkering
naar een baan gaat er financieel merkbaar op vooruit moet gaat. Armoederegelingen die dit
belemmeren wil de VVD afschaffen. Re-integratie moet erop gericht zijn dat men weer blijvend aan
het werk gaat. Gesubsidieerde arbeid en /of loonkostensubsidies moeten
daarop gericht zijn. Het starten van een eigen onderneming is ook een manier om uit een
uitkering te komen. De VVD wil dit stimuleren. De VVD wil dat het verplicht wordt een

opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren in de periode dat de gemeente hen begeleidt naar
een betaalde baan. De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het – op basis van
vrijwilligheid- aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het
geld dat de gemeente hiervoor van de landelijke overheid ontvangt, wordt voor deze taak ingezet.

•  Gemeente is de regisseur van de nieuwe-welzijn-zorg van morgen

•  De hulp aan langdurig zieken en bejaarden moet zoveel mogelijk in de wijken en dorpen
zelf georganiseerd worden

•  Minder mensen een uitkering en meer mensen aan het werk

•  Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk

•  Re-integratie activiteiten permanent toetsen op effectiviteit

•  Van mensen die bijstand ontvangen kan – naar vermogen – een maatschappelijke
tegenprestatie verlangd worden

 

Milieu
Zowel bedrijven als particulieren houden op dit moment bij nieuwbouw al terdege rekening met
alternatieve vormen van energie en zuinig gebruik.
De uitdaging zit in deze vooral bij de bestaande bouw. De VVD is van mening dat een betaalbaar
advies voor een ieder gewenst is. Te denken valt daarbij aan teruggaaf van de advieskosten bij
realisatie van de geadviseerde investeringen.

De VVD is tegen windmolens op Goes grondgebied.

Meer regelgeving ten aanzien van milieuaspecten is voor de VVD niet nodig. Wel vindt de VVD juist
op dit onderdeel dat vergunningen en toezicht maximaal gedigitaliseerd dienen te worden. Handhaving
zou bij voorkeur geclusterd uitgevoerd moeten worden door de v!erschillende vormen van inspectie.
•  Geen windmolens op Goes grondgebied

•  Handhaving clusteren

•  Teruggaaf kosten milieuadvies na geadviseerde investering

•  De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder regels
en eenvoudige procedures

 

Bouwen en Ruimte
De al ingezette initiatieven op het gebied van woningbouw wil de VVD niet verstoren, maar m.u.v.
inbreidingsinitiatieven in de dorpen is de VVD de komende jaren geen voorstander van nieuwe
ontwikkelingen. Daar waar nog wel gebouwd gaat worden, vindt de VVD het van belang dat er ruimte
komt voor (huur) woningen, woningen voor éénpersoonshuishoudens, levensbestendige woningen en
welstandsvrije kavels.
Om de lokale bouwmarkt vlot te trekken is de VVD voorstander van het tijdelijk verlagen van de
grondprijzen in ruil voor het vaststellen van een bouwplicht op korte termijn. De VVD vindt wel dat
er eisen van welstand moeten bestaan, maar is van mening dat dit zonder een welstandscommissie kan.

•  Afschaffen van de welstandscommissie

•  De VVD wil vraaggericht ontwikkelen (luisteren naar de markt en daarop inspelen

 

Financiën
Het is vooral de VVD geweest die de afgelopen periode heeft gehamerd op het in de hand houden van
de gemeentelijke uitgaven. Het tijdig bezuinigen op taken en op de
personele kosten maakt dat er de komende jaren een stabiel beleid gevoerd kan blijven worden. Op
bestaande en toekomstige uitgaven moet voortdurend nauwkeurig gelet worden. Zo vindt de VVD dat er
kritisch gekeken moet worden naar de waslijst met subsidies die jaarlijks verstrekt worden. De
nieuwe taken die aan de gemeenten worden toebedeeld, gaan veelal gepaard met een rijksbijdrage die
aan de krappe kant is. Toch vindt de VVD dat er gepoogd moet worden de extra taken met dit geld uit
te voeren.
De lasten voor burgers en bedrijven mogen met niet meer dan jaarlijks 2% stijgen. De VVD wil de
toeristenbelasting en de precarioheffing afschaffen. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat een
flexibele ambtelijke organisatie winst oplevert voor de toekomst

•  De lasten voor burgers en bedrijven stijgen met niet meer dan jaarlijks 2%

•  Afschaffen toeristenbelasting en precarioheffing

•  Een flexibele, efficiënte maar vooral zuinige ambtelijke organisatie

•  Bevriezen van OZB voor niet woningen voor tenminste twee jaar

•  De VVD kiest voor vermindering van uitgaven i.p.v. verhoging van lasten
•  Er worden geen extra middelen vanuit de gemeente ingezet voor nieuwe taken
die vanuit het Rijk naar de gemeente komen