Wat de VVD Goes betreft had er meer ambitie (niet dwingend) in mogen zitten. Zeker gezien met de kennis van vandaag. Ik doel hierbij op de energietarieven en de problemen met (Russisch maar ook met Gronings) gas. Verder is het voor de VVD van groot belang dat de individuele burger/ondernemer gestimuleerd en gefaciliteerd wordt, waarbij er nadrukkelijk in mogelijkheden gedacht word. Als VVD zien we duidelijk meer in individuele- dan in collectieve oplossingen, dit mede na de ervaringen met de WKO Ouverture en het project riothermie.

Ook is de VVD van mening dat wanneer deze visie op bepaalde punten slim uitgevoerd wordt dit zeker ook leidt tot beperken van de energie armoede. 

Dit alles overziend maakt dat we samen met D66, SGP-CU en Partij voor Goes een motie ingediend hebben en dat we daarnaast vóór het (hopelijk verbeterde) voorstel zullen stemmen.

Het faciliteren en stimuleren van kleinschalige initiatieven en mogelijkheden om van het gas af te gaan en meer ambitie tonen op het juiste moment. Denk in mogelijkheden!

De motie is aangenomen door alle fracties met uitzondering van het CDA.

MOTIE: MEER AMBITIE GASVRIJE WONINGEN!
De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op 09 juni 2022
Heeft kennisgenomen van
– De Transitievisie Warmte;

Constaterende dat
– Met deze visie er geen huis van het gas af gaat;
– De focus in deze visie ligt op besparen van energie;
– De wethouder heeft aangegeven dat er waarschijnlijk toch wel huizen van het gas afgaan, maar
niet in context van deze visie;
– Er twee pilots (Goese Polder en ’s-Heer Hendrikskinderen) worden opgestart om uit te vinden
hoe een uitvoeringsplan samen met inwoners opgesteld kan worden en om te onderzoeken of een
warmtenet een optie is;

Overwegende dat
– We de transitie moeten maken naar een zo goed als aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050;
– Gas op dit moment duurder wordt en de leveringszekerheid in gevaar komt;
Is van mening dat:
– We als gemeente meer vaart moeten maken met de duurzaamheidsdoelen;
– Goes alles op alles moeten zetten om de doelstelling te halen en inwoners te helpen bij het
verduurzamen van hun woning;
– De gemeente samen met de inwoners als eerste moet onderzoeken hoe hun huis van het gas af
gehaald zou kunnen worden;
– Dat deze Transitievisie Warmte een document is voor langere tijd, waarin de techniek niet
stilstaat en het best mogelijk is dat van het gas af gaan veel betaalbaarder wordt over een aantal
jaar;
– Goes met een aantal huizen moet gaan proefdraaien om van het gas af te komen en daarvan te
leren;

Verzoekt het college op om:
– Meer ambitie te tonen op het volledig van het gas af halen van huishoudens en hen daarbij actief
te helpen;
– Hierbij als eerste aan inwoners zelf te vragen waar zij de mogelijkheden zien om het huis van het
gas af te halen;
– Een aantal (kleine) proefprojecten te doen waarbij bijvoorbeeld een straat of een wijkje wordt
aangepakt;
– De lessen die daaruit geleerd worden mee te nemen in toekomstige trajecten en te benutten voor
de wijkuitvoeringsplannen;
– De gemeenteraad informeren over de voortgang van de proefprojecten, de geleerde lessen en het
tempo waarop woningen in Goes van het gas af gaan.