De Partij voor Goes stelde vast  dat de VVD als enige partij zich in de beschouwingen vooral had gericht op de financiele inhoud van deze begroting. Reden hiervoor ligt vooral in het feit dat we nog maar kort geleden een collegeprogramma hebben vastgesteld waarin de discussie over de inhoud van de programma’s al gevoerd is.
Aan het eind van de beraadslagingen lagen er  16 moties en 4 amendementen op tafel. Het college nam 12 moties en 3 amendementen over. Het restant overleefde het na stemming niet. Fractievoorzitter Dick van der Velde voerde namens onze  fractie het woord:

Voor ons ligt de begroting 2015 van de gemeente Goes, een begroting opgesteld in een tijd vol onzekerheden. Onzekerheden niet alleen voor de gemeenten in Nederland maar vooral ook voor de inwoners. De VVD in Goes realiseert zich dat terdege en zal zich blijvend sterk maken voor een gemeente die in deze woelige tijden een stabiele factor is. Een gemeente die een solide financieel beleid voert met lage lasten voor haar inwoners en die dienstverlening hoog in het vaandel heeft. Met deze zaken als focus heeft de VVD Goes naar deze begroting gekeken. In deze beschouwingen zal de VVD minder focussen op de individuele programma’s en zich meer richten op de financiën en de verbonden partijen. Reden hiervoor ligt vooral in het feit dat we nog maar kort geleden een collegeprogramma hebben vastgesteld waarin de discussie over de inhoud van de programma’s al gevoerd is. Daarnaast hebben de VVD fractie evenals andere fracties geconstateerd dat hoewel er veel verbeterd is het toch in een begroting met deze opzet lastig sturen is. De VVD hoopt dat de resultaten van de werkgroep die zich bezig houdt met verbetering van dit onderdeel van de begroting zichtbare resultaten kunnen laten zien in de begroting van volgend jaar.

Hier de hele tekst