De aankondiging van de wet werk naar vermogen, die enigszins aangepast verder door het leven zal gaan als participatiewet, maakt een nieuwe aanpak en organisatie noodzakelijk. De samenwerkende gemeenten op de Bevelanden, en Tholen hebben besloten hiervoor een regionaal werkbedrijf op te richten.

Dit regionaal werkbedrijf gaat zich vooral richten op het werken met een loonwaarde (loon+subsidie), work First aanpak, een eenduidige werkgeversbenadering, beschut werken, werk voor de huidige WSW-ers en de clustering van werk in het kader van maatschappelijke tegenprestatie.

 

Deze aanpak is noodzakelijk omdat er een instroom komt van Wajong jongeren (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt), de instroom van WSW-ers stopt, een quotum van 5% arbeidsgehandicapten in dienst bij bedrijven van meer dan 25 werknemers in voorbereiding is en aan een extra bezuiniging op de re-integratie middelen niet kan worden ontkomen.

 

De aanpak is voortvarend te noemen. Op 1 januari 2014 zal het regionaal werkbedrijf, volgens de kwartiermakers, operationeel zijn.

 

De VVD steunt deze aanpak maar kijkt wel kritisch naar het rendement van deze operatie. Krijgen we hiermee daadwerkelijk meer mensen in het arbeidsproces? Zullen de uitkering dalen? We hebben nu eenmaal te maken met een beperkt aantal beschikbare vacatures.

 

Wij hebben bij de behandeling van dit project in de raadscommissies,  net als enkele andere partijen, er op gewezen dat het creëren van arbeidsplaatsen geen verdringing moet worden van de bestaande arbeidsplaatsen. Hiermee  komt er wel veel beweging maar geen resultaat.