Perspectiefbrief

 

In de perspectiefbrief geeft het college een heel redelijk beeld van de meevallers en de tegenvallers en komt dan na verwerking van een aantal variabelen tot een meerjaren beeld waaruit blijkt dat er nog meer bezuinigd moet worden.

Lees hier de perspectiefbrief Perspectiefbrief 2016

 

Geachte voorzitter,

Het uitgangspunt dat er een meevaller in het gemeentefonds te verwachten is van € 300.000,- is naar onze mening riskant, daar de werkelijkheid zomaar anders zou kunnen zijn en er dus ten aanzien van de bezuinigingen een andere discussie gevoerd moet worden.

 

In de raming van de belastingopbrengsten is te zien dat het college raamt conform het collegeprogramma waar volgens de VVD weinig op af te dingen valt en tegemoet komt aan de wens van de VVD de lasten zo laag mogelijk te houden.

 

Als we meegaan met de aannames, rest ons niets anders dan invulling te geven aan de noodzakelijke bezuinigingen. De VVD vindt dat we een uiterste poging moeten wagen om een gezond financieel beleid te hanteren en in tijden zoals deze dat er bezuinigd moet worden dat op een wijze te doen die het minst zeer doet bij de inwoners en ook al lukt dat niet voor de volle 100% is het college er in algemene zin toch redelijk in geslaagd om met de voorgestelde bezuinigingen een heel eind tegemoet te komen aan de ideeën van de VVD.

 

Een aantal zaken uit de lijst vragen wij toch aandacht voor.

 

Het invoeren van precarioheffing op kabels en leidingen is voor de VVD welliswaar een begrijpelijke stap, immers als alle gemeenten het doen is er een gedegen risico dat inwoners van Goes de rekening van Delta verhoogd zien ook als wij het niet doen. Toch vind de VVD dat hier terughoudend mee omgegaan moet worden, uiteindelijk komt het neer op een lastenverhoging voor de inwoners en daar waren wij niet voor. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat het rijk een dergelijke heffing zal blokkeren op enig moment. De VVD stelt voor deze discussie uit te stellen tot de begrotingsbehandeling en op dit moment nog niet volmondig ja te zeggen tegen deze maatregel.

 

De structurele toevoeging aan de risicoreserve voor het sociaal domein wordt verlaagd met € 150.000,- die gedekt wordt door het verschil tussen het bedrag van € 1.375.000 en het plafond van € 750.000,- er blijft dus een bedrag van € 600.000,- structureel beschikbaar wat als we de opdracht kunnen uitvoeren met de beschikbare middelen jaarlijks incidenteel beschikbaar komt. De VVD stelt voor de afspraak te maken dit bedrag aan de alg reserve toe te voegen zodat deze reserve kan oplopen teneinde het weerstandcapacieteit op te vijzelen.

Hoewel er al de nodige reacties zijn binnengekomen op het voornemen te bezuinigen op de hondenpoepzakjes is de VVD van mening dat we hier best een beroep kunnen doen op de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om het zelf op te lossen.

 

Tot slot voorzitter is er al de nodige discussie geweest over de strooimiddelen, de VVD is van mening dat als de bezuiniging gevonden is in efficiënt werken, we daar niet tegen zijn echter het schrappen van straten uit het strooiplan hebben wij groet moeite mee.

 

Na de behandeling namen  Partij voor Goes. en D66 de perspectiefbrief voor kennisgeving aan. De SP stemde voor maar voegde daarbij toe dat de keuzes niet in graniet gestort zijn. De overige partijen stemden voor deze perspectiefbrief.