Ons amendement ‘Perspectief ondernemers Wolphaartsdijk’ heeft het tijdens de debatraad niet gehaald. Diversen partijen konden de gedachte wel steunen maar niemand wilde dit middels een amendement bekrachtigen. Dit betreuren wij zeer. De VVD is namelijk van mening dat :

  • Ruimtelijke recreatieve ontwikkelingen rondom het Veerse Meer in de gemeente Goes al enkele jaren te maken hebben met veranderende beleidskaders, die voor onduidelijkheid, vertraging en onzekerheid zorgen;
  • Ondernemers in deze branche én dit aandachtsgebied, hun plannen meermaals hebben moeten aanpassen dan wel on hold hebben moeten zetten;
  • het recreatiegebied Wolphaartsdijk echt nog een kwaliteitsslag moet maken om toekomst bestendig te zijn en ondernemers aan dit doel een belangrijke bijdrage willen en kunnen leveren;
  • Het bovenstaande specifiek van toepassing is voor de initiatiefnemers van de plannen ‘De Zuidvlietpolder’ en ‘De Zuidschor’.
  • De plannen van de betreffende ondernemers ook een “houdbaarheidsdatum” hebben en niet langer uitgesteld dienen te worden;
  • Omliggende gemeenten wel ruimte hebben geboden aan ondernemers om hun plannen uit te werken én in procedure te brengen.

Wij vinden het voor de lokale ondernemers van groot belang is om gezien de kosten die verbonden zijn aan planontwikkeling, perspectief te hebben op haalbaarheid én realisatie van deze plannen.

Ons verzoek luidde dan ook als volgt:
  • De initiatiefnemers van de ‘De Zuidvlietpolder’ en ‘De Zuidschor’ na jaren van onzekerheid perspectief te willen bieden op realisatie van hun plannen;
  • Hiervoor een positieve grondhouding aan te nemen t.a.v. van deze plannen;
  • Te benadrukken dat dit geen blanco cheque is voor realisatie, maar een ondersteuning; en dat bij het beoordelen van de formeel in procedure gebrachte plannen de dan geldende regimes t.a.v. onder andere landschappelijk inpassing te zullen wegen.

De tekst van het voorliggende raadsbesluit dan ook aan te vullen met een vijfde beslispunt, met de onderstaande tekst

  1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de recreatieve ontwikkelingen ‘De Zuidvlietpolder’ en ‘De Zuidschor’ te Wolphaartsdijk.

 

Stan Jasperse verwoorde dit tijdens het debat als volgt:

‘Vorig jaar hebben wij de kaas van ons brood laten eten, nu laten wij zelf het brood aan ons voorbij gaan’

 

Stan Jasperse : ”De VVD kan zich vinden in de algemene zaken die in fase 1 staan, alles is nog best vaag verwoord maar dat werken we in fase 2 nader uit. De algemene principes zijn duidelijk verwoord en kan met de opmerking dat de landbouw wat onderbelicht of misschien zelfs wat ondergewaardeerd wordt (zij zorgen natuurlijk wel voor het grootste deel van ons prachtige landschap) op onze instemming rekenen.

Ook benoemd is dat de oevers zoveel mogelijk openbaar moeten zijn, blijven en anders worden doet ons goed.

Dat in fase 2 ook de gebiedsontsluiting van het Veerse Meer Zuid wordt meegenomen lijkt ons niet meer dan logisch. Zeker in het licht van de Middelburgse plannen tegen onze gemeentegrens aan. Wij rekenen er dan ook op dat de inbreng van het Goese college en ambtelijke ondersteuning dusdanig zal zijn dat er voor een robuuste verkeersoplossing gekozen wordt. (met robuust bedoelen we eigenlijk dat Middelburg hier zelf een afslag op de A58 voor maakt en dat we in de gemeente Goes niet opdraaien voor de extra verkeersbewegingen.

In dat kader merken we ook op dat op blz 2 van het raadsvoorstel het doorgaande verkeer in w’dijk, Arnemuiden en Heinkenszand genoemd wordt; ik neem aan dat hier Lewedorp bedoelt wordt.

In het raadsvoorstel (onderaan eerste bladzijde) staat; (ik citeer) ‘dit betekent ook dat voor de twee voorgenomen ontwikkelingen (Zuidschor en Zuidvliet) in fase 2 zal worden besloten of en zo ja hoe de ontwikkelingen plaats zullen gaan vinden.’

Als VVD fractie hebben we hier grote moeite mee omdat we de besluitvorming weer voor ons uit schuiven en de initiatiefnemers ook nu weer geen duidelijkheid krijgen terwijl de plannen al 5 tot 10 jaar ‘in procedure’ zijn! Natuurlijk hecht ook de VVD aan een gedegen besluitvorming met voldoende burgerparticipatie maar er is ook een moment om knopen door te hakken, dat moment is voor ons nu echt aangebroken.

Mede gezien de positieve mondelinge en schriftelijke bijdragen door burgers acht de VVD fractie de tijd nu rijp om een amendement in te dienen om nu enigszins vooruitlopend op fase 2 de initiatiefnemers nu al een bepaalde duidelijkheid te verschaffen. Het amendement behelst nu te besluiten dat de beide initiatiefnemers hun plannen uit kunnen gaan werken terwijl wij de visie fase 2 opstellen. Te zorgen dat dit met elkaar matcht en direct na het vaststellen van fase 2 de bestemmingsplanwijziging procedure in gang te zetten.”