Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het samen oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfafval, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. De VVD Goes juicht dergelijke initiatieven toe. Het sluit naadloos aan bij het streven naar een krachtig Goes en een krachtige, kleine overheid met gezonde overheidsfinanciën.

  • De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
  • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren op voorwaarde dat daarmee voordeel wordt behaald.
  • In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie, waterschap en het Rijk. Bij samenwerking door middel van een zogenaamde gemeenschappelijke regeling dient duidelijk te zijn dat dit financieel voordeel oplevert. De zeggenschap in deze gemeenschappelijke regelingen dient naar verhouding van de financiële inbreng te zijn. De VVD is kritisch ten aanzien van het democratisch gehalte van deze samenwerking. Daarom blijft de VVD streven naar een groter geheel waarin de burgers van Goes inspraak behouden.
  • De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.