De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat. Dit is op zich verheugend en we zijn blij dat we er dat jaar zo zijn afgekomen.

Geconstateerd moet evenwel worden dat deze uitkomst voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan incidentele meevallers. Deze maken het verlies op de uitkomst van de lopende exploitatie meer dan goed. We spreken over per saldo van een bedrag van ongeveer € 1,8 mio aan incidentele meevallers.

 

Op zich baart dit zorgen. Hoewel de tegenvallende uitkomsten uit de lopende exploitatie goed zijn te verklaren is dit gegeven onbevredigend. Voor een belangrijk deel moet worden vastgesteld dat juist de uitkomsten in het sociaal domein in de ruime zin van het woord zeer moeilijk zijn te voorspellen.

Nu dit samenhangt met de overheveling van taken door de rijksoverheid valt dit te begrijpen, maar toch. Daarmee lijken niet alle processen naar wens te kunnen worden beheerst.

Nu juist daarmee grote financiële belangen zijn gemoeid is het gevaar aanwezig dat een zekere budgetmatheid gaat ontstaan en dat is gevaarlijk.

 

Een goed financieel beleid brengt met zich dat er strak wordt gestuurd.

Moeite heeft de VVD met de resultaatsbestemming. We blijven van mening dat dit niet erg valt te rijmen met de recent gemaakte afspraken over bestemming van het saldo van de jaarrekening en begroting.

We hadden begrepen dat een batig saldo tot de algemene reserve wordt gerekend en dat bij de begroting van het jaar daarop de alsnog uit te voeren bestemmingen op de gewone wijze worden begroot. Nu wordt het fenomeen budgetoverheveling naar voren geschoven. Hoe verhoudt zich dat met deze uitgangspunten ? We vrezen dat de eerder aangekondigde transparantie en duidelijkheid weer wat verder weg is. We willen daarom het college vragen de raad een notitie te doen toekomen waarin de regels nog eens duidelijk worden uiteengezet met daarin een uiteenzetting van de hoofdregels en de uitzonderingen daarop en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden (m.n. t.a.v. het fenomeen budgetoverheveling).

 

 

De perspectiefbrief valt op door een aantal aspecten.

 

Positief is dat voor de komende jaren een meer dan sluitende begroting kan worden opgemaakt.Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt dat op heel veel terreinen rekening moet worden gehouden met extra uitgaven. Gelukkig kunnen die worden opgevangen door een aantal te verwachten meevallers.

We onderschrijven de conclusie van het college dat de verwachtingen realistisch en met de juiste taakstellingen zijn ingeschat. We delen de mening dat uit deze perspectiefbrief blijkt dat de plaatsgevonden bezuinigingsoperatie noodzakelijk is geweest.

 

Toch willen we één voor ons belangrijke opmerking maken.

Onze deelname aan GR de Bevelanden zal naar verwachting meebrengen dat deze samenwerking ons weer meer geld gaat kosten. Wij denken dat van de eerder voorgespiegelde bezuinigingen als gevolg van deze samenwerking niet veel meer over is gebleven. De perspectiefbrief lijkt er van uit te gaan dat na de op korte termijn te verwachten evaluatie de samenwerking onveranderd dient te worden voortgezet.

 

Die conclusie is voor de VVD te voorbarig. We hechten er zeer veel aan dat bij de evaluatie voor de gemeente Goes ook wordt bezien wat, m.n. andere varianten kosten en welke aanpassingen, niet allen financieel de bestaande samenwerking voor de gemeente Goes gewenst zijn. Daarbij dient vooral ook aandacht te worden besteed aan het aspect zeggenschap.

 

We willen niet op deze evaluatie vooruitlopen, maar het past om bij de perspectiefbrief toch deze opmerking te maken, daar deze immers als uitgangspunt zal dienen te gelden voor de op te maken begroting.