In de raadsvergadering van 15 december 2011 stonden de belastingverordeningen voor 2012 centraal. Daarbij hebben we als VVD-fractie bijzondere aandacht gevraagd voor de sinds enige jaren bestaande onjuistheid in de combinatie van onroerende zaakbelasting gebruikers niet woningen en de rioolheffing. Enige jaren geleden werd het gebruikersdeel woningen voor de onroerende zaakbelasting bij wet afgeschaft. Om toch over de gewenste inkomsten te kunnen beschikken heeft de gemeente Goes in verband daarmede de tarieven voor de rioolheffing verhoogd. Echter de rioolheffing werd in gelijke mate verhoogd voor de gebruikers van woningen en niet woningen. Gevolg was dus een belastingverzwaring voor vooral de ondernemers. Al een aantal jaren heeft onze VVD-fractie hier aandacht voor gevraagd. Omdat uit de toegezegde onderzoeken geen adequate maatregelen werden voorgesteld heeft onze fractie initiatief genomen voor een amendement waarbij deze weeffout werd hersteld. Dit amendement werd gesteund door de fracties van PvdA, SGP/CU, D66 en SP. Tevens werd bij het amendement een te forse tariefsverhoging teruggedraaid als gevolg van een verkeerde inschatting van de prijsontwikkeling van de woningen.

Omdat dit amendement kon rekenen op een meerderheid in de raad, is het aangenomen. Gevolg is in het bijzonder een gunstiger regeling voor ondernemers. Onze VVD-fractie is van mening dat belastingheffing wel op een duidelijke en rechtvaardige wijze dient plaats te vinden en dit geldt zeker ook voor de OZB.

Beluister hier de discussie in de raad