Net als de andere gemeenten heeft ook Goes in de nieuwe wetgeving omtrent afvalwater een drietal zorgplichten:

(1) zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer);

(2) zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet);

(3) zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).

Om in de periode 2013-2020 hieraan tegemoet te komen is het College van Goes van mening dat er gekozen moet worden voor een degelijk systeem van onderhoud, nieuwe aanleg en inspectie. Immers overlast door een slecht riool zal door de inwoners van Goes niet geaccepteerd worden. De VVD is het met deze redenatie eens,  iedereen die wel een last van een verstopte afvoer heeft gehad weet hoe enorm vervelend dat kan zijn.

Helaas heeft dat wel consequenties voor de inwoners, want met het nieuwe plan is ook meer geld gemoeid en zal de gemeente jaarlijks zo’n slordige € 600.000,- meer kosten dan het oude plan. En als men reeds lang geleden de wens heeft uitgesproken dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn zal het dus een lastenverzwaring voor de burger inhouden.  Het voorstel is om in 4 jaar naar kostendekkendheid  te groeien. Hoewel de VVD zoals bekend nooit zo staat te juichen bij een lastenverzwaring vindt de VVD toch ook dat een goed rioleringssysteem een van de meest belangrijke taken van de gemeente is en bijdraagt aan het tevredenheidsgevoel van de inwoners van Goes.  En als het totale lastenpakket voor de Goese burger maar niet in het rijtje komt te staan van de top 5 van duurste gemeente van Zeeland zal de VVD naar alle waarschijnlijkheid in de komende debatraad instemmen met dit voorstel.

Dick van der Velde