Wij ondersteunen het initiatief om Roze Zaterdag naar Zeeland te halen! Als je alleen al de video bekijkt die afgelopen week flink op de socials te zien is geweest geeft deze duidelijk aan dat er (helaas) nog steeds aandacht voor nodig is.
Maar geld is wel een issue. VVD Raadslid Chantal Peereboom liet weten dat juist een stichting als Goes Marketing de kennis in huis heeft om cofinanciering te zoeken. Door de aangenomen motie gaan deze mogelijkheden onderzocht worden en zal daarnaast worden bekeken of er nog speelruimte is binnen het budget van de stichting die Goes op marketing vlak op de kaart zet.

Lees ook het artikel in de PZC

Motie Roze Zaterdag & Goes Marketing

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 25 februari 2021,

Constaterende dat:
– de gemeenteraad van Goes op 22 november 2018 het volgende raadsbesluit heeft aangenomen:
‘Besluit tot een extra financiële bijdrage van € 50.000 per jaar ten laste van de algemene reserve voor een periode van vier jaar (2018-2021) aan de stichting Goes Marketing voor het uitvoeren van vier bovenregionale evenementen, zoals omschreven in het actieplan stichting Goes Marketing 2018-2022.’
– Met een bovenregionaal evenement wil men publiek trekken uit het hele land en vooral de beeldvorming over Goes (aangenaam, bereikbaar, handelsgeest) ook buiten de regio beïnvloeden. Hierdoor krijgt Goes als potentiële woon-en vestigingsplaats meer ladingen wordt de aantrekkelijkheid van Goes en van Zeeland verder gepromoot.
– Goes Marketing actief is met provincie, fondsen en sponsoren met betrekking tot cofinanciering van evenementen en goede contacten heeft met lokale ondernemers,
– Verschillende organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en rechten van LHBTI+ers oproepen om Roze Zaterdag in 2023 in Zeeland te laten plaatsvinden met als middelpunt Regenbooggemeente Goes.

Overwegende dat:
– Door Covid-19 een bovenregionaal evenement in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden,
– De verwachting is dat dit ook niet zal kunnen plaatsvinden in 2021,
– Goes Marketing dit geoormerkte geld dus nog beschikbaar heeft,
– Roze Zaterdag geclassificeerd kan worden als een bovenregionaal
evenement,
– Een evenement als Roze Zaterdag past binnen het beleid van de Gemeente
Goes en het beleid van Goes Marketing,
– De acceptatie van LHBTI+ in Zeeland nog geen vanzelfsprekendheid is en de gemeente Goes door het organiseren van Roze Zaterdag 2023 laat zien een inclusieve gemeente te zijn.

Verzoekt het college om:
– Goes Marketing te vragen in gesprek te gaan met de organisatoren van Roze Zaterdag en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
– Goes Marketing te laten onderzoeken wat de beschikbare budgetten zijn.
– De raad hierover voor de debatraad van 25 maart te informeren.