Ten tijde van de bezuinigingsronde (najaar 2016) is de hondenbelasting ingevoerd als middel om de tekorten te dekken. Dit was een structurele maatregel. De VVD is nooit voorstander geweest van deze invoering, aangezien wij lastenverzwaring voor burger en bedrijven niet zien als bezuiniging. Dit in tegenstelling tot een meerderheid van de raad. Beseffende dat zo’n dergelijke invoering kosten met zich meebrengt. Zo’n 11.000 euro blijkend uit de jaarstukken van Sabewa.

Wij zijn positief over de afschaffing van de hondenbelasting. Echter, er ontbreekt in deze motie een passend en structureel dekkingsvoorstel.

Invoering van hondenbelasting heeft onrust veroorzaakt onder hondenbezitters.

In de jaarrekening 2017 is in het voorwoord het volgende genoemd, ik citeer “er is sprake van een gezonde financiële huishouding, maar deze is echter niet stabiel te noemen. Het resultaat wordt met name door veroorzaakt door incidentele voor- en nadelen. Aldus, gaan we incidentele meevallers gebruiken om structurele inkomsten af te schaffen?

Wij pleiten dan ook voor een consistent beleid. Wij willen namelijk voorkomen dat deze maatregel het ene jaar wordt afgeschaft en het andere jaar weer ingevoerd wordt als zijnde sluitpost van de begroting.

Afschaffing van hondenbelasting past volledig bij onze visie. Het feit dat er geen dekkingsvoorstel is zullen we voor deze keer door de vingers zien door het enthousiasme waarmee de motie is ingediend door onze nieuwe partij in de raad. In het vervolg verwachten wij een passend dekkingsvoorstel bij een soortgelijke motie. Daarbij steunen wij de motie.

 

Bijdrage van Laura Waverijn, debatraad 31 mei 2018