‘Vandaag ligt het voorstel voor tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de inpassing van de brandweerpost aan de Troelstralaan als beste locatie. Echter, de locatiestudie om te komen tot dit voorstel schetst een andere beeld. De Troelstralaan staat op nummer 4 van de 10 potentiële locaties.

Dit blijkt uit het ambtelijke locatierapport en daarnaast ook uit het aanvullende rapport aangeboden door de veiligheidsregio. De locatie voorwaarden lopen echter wel uiteen. Een voorbeeld is dat er in het adviesrapport van de VRZ wordt aangeven dat het wel noodzakelijk is om te kunnen oefenen op locatie terwijl in het ambtelijke advies rapport wordt benoemd dat de oefenactiviteiten bij de Troelstralaan elders moeten worden uitgevoerd.

Ook kleven er diverse nadelen aan locatie Troelstralaan , denk hierbij aan de verkeerssituatie en de verkeers-lus op de Ringbaan, bodemonderzoek die sterk veroudert is waardoor er een geheel omvattend bodemonderzoek moet gaan plaatsvinden.. daarnaast vinden wij een ‘acceptabele’ opkomsttijd niet de beste keuze als het gaat om de veiligheid  van onze inwoners.

ook de brandweer zelf is niet geheel positief over deze locatie. De brandweerlieden prefereren de locatie s-Heer Hendrikskinderendijk noord, welke ook  boven de andere locaties uitspringt in de afwegingsmatrix. Echter is deze locatie geen optie ivm de tegenstrijdigheid met de eerder vastgestelde hoofdgroenstructuur op die locatie.

Een brandweerpost zo dicht mogelijk aan het tiendenplein gesitueerd is in onze optiek de beste keuze voor de gemeente Goes. Vooral met het oog op de toekomstige extra bedrijvigheid aan de westkant van Goes, de toegankelijkheid naar de omliggende dorpen, de deltaweg, en de gunstige aanrijtijden van de brandweerlieden en vrijwilligers.

Tijdens de commissie bespreking is o.a. toegezegd dat de raad een lijst zou ontvangen met criteria waaraan moet worden voldaan om mogelijk af te kunnen wijken van de hoofdgroenstructuur. Deze toetsingscriteria blijken alleen nog niet te bestaan. Wij zijn dan ook van mening dat verdere verdieping noodzakelijk is om tot een gedegen locatieafweging te kunnen komen. Een locatie in de buurt van het Tiendenplein heeft de voorkeur van de VVD, maar met de voorliggende stukken kunnen wij op dit moment niet een voldoende onderbouwende beslissing nemen.’ Aldus Raadslid Chantal Peereboom.

De andere fracties gaven ook aan dat het voorstel nog niet voldoende rijp is voor een besluit. Het volgende amendement is dan ook opgesteld door alle partijen en unaniem aangenomen:

Is van mening dat:

– De locatiekeuze weloverwogen en zonder haast dient te geschieden

– Het raadsvoorstel qua locatiekeuze nog niet rijp is voor een besluit

Besluit:

– Nader onderzoek te doen naar de door de VRZ geadresseerde locaties en de gemeenteraad te betrekken bij de criteria en bijbehorende wegingsfactoren