Voorzitter,

Het is ook tot onze tevredenheid dat de jaarcijfers een positief resultaat laten zien. De gedachte dat een overschot op de jaarcijfers een resultaat is van slecht begroten wijzen wij ver van ons. Het overschot is qua bedrag dan misschien substantieel maar is slechts een klein percentage van de omvang van de exploitatie. En laten we wel zijn een tekort van een dergelijk bedrag is een stuk lastiger mee om te gaan.

 

De VVD zal dan ook instemmen met de jaarrekening en de voorgesteld bestemming echter niet zonder eerst wat opmerkingen gemaakt te hebben bij de diverse onderdelen uit dit stuk.

 

Uit de programma’s

 

Bestuur:

 

De VVD complimenteert het college dat er grote slagen gemakt zijn in de dienstverlening t.b.v. de inwoners met name in de digitalisering. Helaas moeten we ook constateren dat de digitale dienstverlening aan ondernemers ons in ziens wat achter blijft en zouden graag van de portefeuillehouder horen dat hier op korte termijn acties te verwachten zijn. Deelname aan het ondernemingsdosssier, alle vergunningen digitaal aanvragen en uitsluitend digitaal aanbesteden zijn wat ons betreft de toekomst.

 

Als het gaat om deregulering zegt het programmaverslag dat verdere vereenvoudiging van de apv niet mogelijk is, als antwoord op onze vraag of hier niet beter “niet wenselijk” had moeten staan, kregen wij gelijk. Echter in de tekst staat nog steeds niet mogelijk. Wij hopen dat de wijziging als nog doorgevoerd kan worden. De APV kan wel worden vereenvoudigd. Immers het schrappen van de passage over straatmuzikanten is wel mogelijk maar niet wenselijk. De VVD is overigens van mening dat het schrappen van bijvoorbeeld de exploitatievergunning wel wenselijk is.

 

Openbare orde en veiligheid:

 

Ook hier kan de VVD tevreden zijn over alle acties die uitgezet zijn vanuit het integrale veiligheidsplan en het beleid ten aanzien van de preventie alcohol en drugs. Ook denken wij dat het project hartveilig wonen de complimenten verdiend.

 

De VVD is wel benieuwd wat nu de status is van mobiel cameratoezicht en vindt het aantal deelnemers aan burgernet wel wat beschamend. We hebben niet de indruk dat we uit de pas lopen bij de andere gemeenten maar zijn wel mening dat een dergelijk effectief middel breed gedragen zou moeten worden en hopen op een blijvende inzet van het college om het aantal deelnemers het komende jaar drastisch te verhogen.

De VVD vindt het jammer dat er slechts 2 scholen in Goes helemaal alcohol vrij zijn. Wij gaan er niet over en zullen hier dus ook geen motie over indienen maar vinden het wel jammer.

 

Economie en toerisme en recreatie:

 

Er zijn in dit programma veel zaken gerealiseerd, Goes Marketing raakt steeds meer ingebed en begint zijn vruchten af te werpen maar ook op recreatief gebied zijn er acties ingezet om het Goese Toerisme beter op de kaart te zetten. De VVD is hier blij mee. De oprichting van een ondernemersvereniging in Wolphaartsdijk is toe te juichen en complimenten voor het feit dat de gemeente hier een adviserende rol gespeeld heeft. De VVD is wel nieuwsgierig naar de stand van zaken omtrent de ingediende motie van de VVD om de toeristische Hotspot Wolphaartsdijk te helpen met de beschikbaarheid van breedband internet.

Het VVV heeft het afgelopen jaar ondanks de fusie haar rol gespeelt al gastheer van Goes. De vraag is blijft dat zo? En wat zijn de verwachtingen van het college op dit gebied. Kunnen wij dezelfde dienstverlening blijven houden tegen dezelfde prijs?

De milleniumdoelen en het MVO worden door de gemeente aangejaagd richting het ondernemersveld, maar zijn we inmiddels niet op een punt aangeland dat deze onderwerpen inmiddels voldoende tussen de oren zitten bij de ondernemers en moeten we hier dan wel mee blijven doorgaan?

Een stijging van het aantal banen als ook de stijging in het aantal gevestigde bedrijven stemt de VVD tot tevredenheid.

 

Welzijn:

 

Voorzitter,  jeugdzorg maakt een groot deel uit van dit programma en hoewel de VVD van mening is dat onze portefeuillehouder als trekker voor Zeeland op dit dossier inmiddels al veel bereikt heeft, maakt de VVD zich toch zorgen. De kans op tekorten in dit dossier zijn groot en de VVD is niet zeker of de toezeggingen van de minister wel zo hard zijn als menigeen ons wil doen laten geloven. In dit kader is het vor de komende jaren dan ook een uitdaging hoe de kosten verdeeld moeten worden onder de deelnemende gemeenten.

De VVD vindt het jammer dat een aantal gegevens m.b.t. de indicatoren niet bekend zijn. Met name het aantal vrijwilligers is een belangrijke indicator voor het effect van het ingezet beleid. Op het gebied van cultuur zijn er blijkbaar allerlei acties voorbereid die in dit jaar genomen zullen worden de VVD is hier benieuwd naar.

 

Werk inkomen en zorg:

 

In 2014 is de uitvoering van het onderdeel werk inkomen en zorg naar de GR de Bevelanden verhuist en de VVD prijst het college dat een omvangrijke operatie als deze naar het schijnt zonder al te veel brokken is gebeurd. De afspraak die op voorstaan van de VVD met het college is gemaakt om de raad te voorzien van kwartaalrapportages lijkt lastig te zijn tot op heden hebben wij hier immers nog niets van gezien.

De VVD is van mening dat Goes een goed minimabeleid heeft. Zonder hier nu afbreuk aan te willen doen is de VVD wel nieuwsgierig wat de invloed van dit beleid is op de armoedeval en zou graag periodiek cijfers willen zien van de stand van zaken op dit onderdeel in combinatie met de stand van zaken bij de andere gemeenten in Zeeland.

De VVD is verheugd dat de plannen om het nijverheidscentrum bij de Betho te voegen dit jaar nog de raad zullen bereiken. De cryptische antwoorden van de portefeuillehouder over de uitvoering en de financiële afwikkeling maken dat wij hopen dat wij hopen hier spoedig en uitvoering over geïnformeerd zullen worden.

 

Milieu:

 

Voorzitter in dit onderdeel is de VVD vooral benieuwd naar het waterplan wat in voorbereiding is en in het derde kwartaal van 2015 naar ons toe zal komen. Vooral de mogelijke financiële consequenties baren ons wat zorgen.

Dan voorzitter de RUD, Goes is ingestapt met het overgeven van onze taken op dit gebied met behoud van de kwaliteit die we gewend waren, een hele brave insteek zou men kunne zeggen. Echter niet alle gemeenten hebben dit credo gevolgd met als gevolg dat wij een veelvoud betalen van hetgeen sommige andere gemeenten aan de RUD bijdragen. Het idee dat we hiermee dus ook voor andere gemeenten betalen is kan dan al gauw post vatten. In de toekomst zou een andere financieringssystematiek gehanteerd gaan worden namelijk die van de af te nemen Q x P. De vraag die dan rijst is of we hiermee de bestaande organisatie op peil kunnen houden en of Goes niet weer meer gaat betalen dan de andere gemeenten.

 

De Financiën

 

Het rekening resultaat is ronduit mooi te noemen zoals al gezegd en maar heel summier afwijkend van hetgeen begroot, dat is ook te zien bij de risicoparagraaf en de geschetste weerstandscapaciteit. In de jaarrekening zijn slechts de belangrijkste risico’s in beeld gebracht terwijl er natuurlijk meer risico’s zijn, weliswaar niet zo hoog gewaardeerd misschien maar toch risico’s. Het dalende weerstandscapaciteit  geeft aan dat de risico’s goed gemonitord moeten worden. In dat kader wijst de VVD er op dat er wat ons betreft best verschil gemaakt mag worden in structureel risico en incidenteel risico. Het laatste moet uiteraard opgevangen worden door de beschikbare middelen in de alg reserve. Maar een serieus risico zoals het dividend van Delta zal toch via de begroting opgelost moeten worden. Het doet ons dan goed dat hier in de zo meteen te behandelen perspectief brief dan ook naar gehandeld is. De VVD vraag aandacht voor alle afgegeven garanties en zou hier graag een overzicht van zien amen met de een beeld van de mogelijke risico’s