De begroting voor 2013 is door het college van B&W vastgesteld en zal begin november in de gemeenteraad worden behandeld.  De begroting heeft een positief saldo van 40.000 euro. Dit bescheiden resultaat is tekenend voor deze tijd, waarin zicht op spoedig economisch herstel vooralsnog uitblijft. Het vervullen van de Goese ambities lukt nog steeds, maar vraagt meer inspanning dan in voorgaande jaren.

De economische situatie blijft een onzekere factor. We hebben hierdoor te maken met lagere inkomsten aan de ene kant en hogere uitgaven aan de andere kant.  Er wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op sociale uitkeringen als gevolg van de economische crisis en voorzieningen als gevolg van vergrijzing.

In de programmabegroting 2013 zijn te verwachten onzekerheden zoveel mogelijk afgedekt. Hierbij proberen we inwoners waar mogelijk te ontzien en zoeken in de eigen organisatie naar nog meer mogelijkheden tot besparing en efficiëntie.  Het voorstel aan de Gemeenteraad is onder andere  om  te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Door deze maatregel is de begroting sluitend.

De gemeentelijke belastingen zullen verhoogd worden met de te verwachten inflatie van 2%. Er wordt dus geen extra rekening bij de inwoners gelegd om de tekorten van de gemeente te dekken.