Vragen ingevolge art 40 van het reglement, n.a.v. de brief van de gemeente Borsele d.d. 11 december 2012 in zake GR de Bevelanden.

De VVD fractie Goes is verheugd te mogen constateren dat de gemeente Borsele toch heeft besloten te willen deelnemen in de GR de Bevelanden. Naar onze mening zal dit de kans op het behalen van de beoogde voordelen vergroten. Toch is de inhoud van het schrijven voor ons aanleiding tot enkele vragen aan het college van B&W van Goes.

– Kan het College aangeven of er in de originele plannen en voorstellen om te komen tot de “GR de Bevelanden” iets gewijzigd is wat voor de Gemeente Borsele aanleiding is om toch deel te nemen? en zo ja welke wijzigingen betreft dit dan?

– De zinsnede “Wij zijn verheugd dat er ruimte is voorzien om met elkaar de meerwaarde van de samenwerking te onderzoeken” geeft ons de indruk dat er nogmaals gekeken gaat worden naar de meerwaarde van samenwerken, terwijl dit in eerder stadium al gebeurt is. Is onze indruk juist?

– Kan het college aangeven welke kosten er inmiddels gemoeid zijn met het af en aanhaken van Borsele? Waarbij de VVD fractie ook graag de gemiste tijdswinst gekwantificeerd zou zien.

Namens de VVD fractie

Dick van der Velde