De heffingen van de Ringbrug belemmeren de doorstroming van het verkeer op Ringbaan West. Binnen enkele jaren zullen hier maatregelen nodig zijn om al te grote verkeersopstoppingen te voorkomen. Met het realiseren van een extra rijstrook op de Ringbrug en extra opstelstroken bij de kruisingen aan weerszijden kan de situatie afdoende worden verbeterd. In het kader van de ontwikkeling Westerschans wordt de kruising aan de westzijde in het najaar van 2017 ingrijpend heringericht. Om werk met werk te maken is het voornemen om bij deze herinrichting de voorzieningen voor de extra rijstrook direct mee te laten nemen. Daarnaast zal een start worden gemaakt met de engineering van de benodigde aanpassingen aan de brugkelder

 

De Raad wordt voorgesteld om het voor deze eerste fase benodigde budget van €275.000,- beschikbaar te stellen uit de €300.000 die nog voor Goese Schans in de reserve majeure projecten is opgenomen. Het voornemen is de benodigde aanpassingen aan de brug zelf en de aan de oostelijke kruising in 2023 te laten uitvoeren. Over de financiering van deze tweede fase waarvoor nu een bedrag is geraamd van €525.000 kan in een later stadium een besluit worden genomen.

 

De VVD kan zich vinden in genoemde aanpak al kon VVD vertegenwoordiger Gert Kruitbosch het niet nalaten om de voorkeur van de VVD voor een aquaduct te benoemen. Uiteraard met de toevoeging dat dit om financiële redenen, met instemming van de VVD, in een eerder stadium al is geschrapt.