Een voorstel dat volgens de portefeuillehouder al 6 jaar op de plank ligt maar waar telkens door financiële argumenten nog geen uitvoering aan is gegeven. Nu ligt het weer voor, en dat in een dusdanig financieel onzekere tijd met COVID-19 en een financiële positie van de gemeente Goes dat onder druk staat. Ondanks de lange adem zijn wij van mening dat door het financiële en bovenal structurele aspect dit niet het juiste moment is en wij dus ook de urgentie nu niet direct zien omdat het al zo lang op de plank ligt.

Wel zijn wij van mening dat een doorontwikkeling en een kwaliteitsverbetering van het team handhaving op termijn wel degelijk gewenst is. Dus ja, wij zijn het er mee eens dat een doorontwikkeling nodig is maar wij willen ook graag een sluitende begroting!

Het voorstel van de portefeuillehouder om voor het scenario basis te kiezen kunnen wij dan nu ook gewoonweg niet steunen. Maar er is ook nog een andere variant genaamd minimaal die door de SGP in een amendement is gegoten, met een financiële knip waardoor wij als raad middels een evaluatie nog kunnen bepalen of wij een extra 2 fte met het benodigde budget dan goedkeuren.

Echter was de intentie van de SGP dit amendement eerder als back-up te laten dienen omdat de verwachting er was dat het huidige raadsvoorstel niet door een meerderheid van de raad ondersteund zou worden. Maar ze gaven ook te kennen dat de knip er ook uit zou mogen indien een meerderheid daar mee akkoord zou zijn.

Tijdens een korte onderbreking zijn de woordvoerders samen gekomen en bleek en er een nipte meerderheid voor het amendement zonder knip te zijn. Wij zien zeker wel het belang van doorontwikkeling van het team handhaving en daarom hebben wij, met een stemverklaring, voor het amendement – dus variant minimaal – gestemd omdat op termijn een kwaliteitsverbetering en een doorontwikkeling van het team wel degelijk nodig is. Echter blijven wij erbij dat het nu niet het juiste moment om structureel geld uit te geven in een zeer onzekere financiële periode.