Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de Raad van de Gemeente Goes.

 

Geacht College,

 

In de algemene beschouwingen van de VVD fractie bij de begroting 2015 heeft de VVD de suggestie gedaan dat het verstandig zou zijn het dividend van Delta N.V. niet meer als structurele inkomsten in te boeken. Het Toeval wil dat tijdens de behandeling van de begroting de Zeeuwse Media bericht gaven over dit dividend.

In een persbericht van Delta wat wij op 7 november, daags na de behandeling van de begroting van Goes, onder ogen kregen staat het volgende:

 

Middelburg,6 november 2014

GEEN INTERIM DIVIDEND DELTA

Conform de afspraak gemaakt op 16 mei 2014 is vanmiddag 6 november 2014 door DELTA tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst antwoord gegeven op de vraag of er eind 2014 een interim dividend uitbetaald zou kunnen worden.

DELTA heeft deze vraag geanalyseerd in de context van de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. Uit deze analyse blijkt dat door de zeer sterk verslechterende energiemarkt een interim dividend niet tot de mogelijkheden behoort.

In diezelfde context is ook geconcludeerd dat uitkering van dividend over 2014, 2015 en 2016 zeer moeilijk zal worden.

Het is de laatste zin die ons zorgen baart, en ons brengt tot de volgende vragen:

 

  1. Deelt het college onze mening dat de laatste zin in dit persbericht zou kunnen betekenen dat het door Goes begrootte dividend in 2015 van € 834.000 niet uitgekeerd gaat worden en dat dit ook geld voor de opvolgende jaren.
  2. Als het antwoord op vraag 1 ja is, hoe denkt het college het mogelijk ontstane tekort in onze begroting op te lossen?
  3. Als het antwoord op vraag 1 ja is, is het college het dan met ons eens dat het moment van dit bericht wel erg ongelukkig gekozen is in de wetenschap dat alle aandeelhouders in deze periode hun begroting behandelen?
  4. Is er een moment geweest waarop Delta N.V. dit bericht eerder aan de aandeelhouders bekend had kunnen maken?
  5. Op welke moment vindt definitieve besluitvorming plaats over het uit te keren dividend?

 

Wij vertrouwen erop dat U onze vragen op de zo kortst mogelijke termijn zult beantwoorden.

Goes, 7 november 2014

Namens de VVD fractie

Dick van der Velde