Raadsleden hebben met regelmaat raadscommissies waarin we worden bijgepraat over belangrijke beleidsterreinen. De arbeidsmarkt hoort hier zeker bij. Als VVD vinden wij het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Uit de presentatie door UWV, gemeente en vertegenwoordiging van de werkgeversorganisaties blijkt dat er veel overlegstructuren zijn maar dat je als toehoorder wel vraagtekens zet bij de effectiviteit.

 

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s.
Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied (Wet SUWI) waarbinnen diensten worden verleend door UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Goes is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Zeeland, dat wil zeggen leidend voor de 13 gemeenten van Zeeland.
 

Taken van de arbeidsmarktregio zijn:
• Coördinatie bestrijding (jeugd)werkloosheid

 • Coördinatie subsidietrajecten, w.o. Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Coördinatie educatiebudget
 • Vorming / instandhouding regionaal werkbedrijf (de Zeeuwse Werkkamer)
 • Zeeuws marktbewerkingplan, uitvoering Wet banenafspraak
 • Platform voor het Rijk voor overstijgende vraagstukken, realisatie projecten e.d.
 • Ondersteuning ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in Zeeland
 • Verbinding andere arbeidsmarktregio’s, Programmaraad, Ministeries, Brussel en Agentschap SZW

 

Actuele thema’s zijn onder andere:

 • De voorziene mismatch in vraag en aanbod – zorg – techniek
 • Realisatie van de banenafspraak – 440 eind 2016 – 1170 eind 2019
 • Integrale werkgeversdienstverlening – Van 4 Werkgevers Service Punten (en Sociale Werkplaatsbedrijven) naar …….
 • Aanpak statushouders Zeeland – stroomlijning

 

De VVD heeft de vraag gesteld waarom in de mismatch de horeca en recreatie niet worden genoemd. Deze bedrijfstak heeft een ernstig tekort aan personeel. Het antwoord was dat dit pas na zorg en techniek komt. Het lijkt ons dat we hiermee deze belangrijke bedrijfstak tekort doen.