VVD_GOES_Schuurbiers

De cultuurvisie 2013-2017 ligt momenteel ter goedkeuring voor aan de raad. In de raadscommissie werd duidelijk dat deze visie veel vragen oproep, Wethouder de Pooter had het dan ook erg druk met het beantwoorden van de vele vragen. De beschikbare tijd was onvoldoende en daarom volgt er nog een schriftelijke aanvulling.

Door het ontbreken van een cultuurvisie, de vorige visie liep in 2011 af, zijn er in de afgelopen periode regelmatig ad-hoc besluiten genomen. De VVD heeft hiertegen regelmatig bezwaar aangetekend. Het gevaar dat de ambities met betrekking tot de cultuur de overhand krijgen op de sturing op de middelen om die ambities te financieren is hierdoor aanwezig.

 

Cultuur draagt in grote mate bij aan de levendigheid van onze gemeente en aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die hiermee in aanraking komt. Vanuit deze basisgedachte stimuleert de gemeente het culturele leven in de stad en dit in de breedste zin, passend bij de mogelijkheden en behoeften van de gemeente Goes.
De amateurverenigingen vormen het cement in de samenleving en zijn voor oud en jong van belang. Zowel qua participatie als beleving. Het ondersteunen van deze amateurverenigingen verdient dan ook de hoogst mogelijke prioriteit.

 

Ook de cultuureducatie heeft een hoge prioriteit. Educatie bij de muziekschool maar ook de cultuur menu’s zoals die in het onderwijs worden aangeboden  vanuit muziekschool, bibliotheek en museum.

Jeugd moet op alle mogelijke manieren met cultuur in aanraking komen. Natuurlijk is ook de volwassenen educatie belangrijk.

 

De beschikbare podia   de Mythe, t Beest, Manhuistuin, Grote Kerk, dorps- en wijkhuizen,  Grote Markt,  Bleekveld zijn plaatsen waar de amateurkunst “ genoten” kan worden.

 

Nu ook de gemeentelijke middelen schaarser worden zou het logisch zijn dat ook voor de cultuur minder geld beschikbaar komt. Dit is met de huidige cultuurvisie niet aan de orde. Er wordt uitgegaan van de begroting 2013 plus de inmiddels door de raad geaccordeerde extra bedragen voor o.a. Museum de Bevelanden.

 

De VVD gaat hiermee akkoord onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit bedrag de komende vier jaar niet hoger wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan de sociale cohesie. In de sectoren van welzijn, jeugd wordt er de komende jaren veel gevraagd van de eigen redzaamheid van burgers. Het eigen sociale netwerk moet meer worden aangesproken.  Cultuur kan deze netwerken (verder) ontwikkelen en bevorderen.

 

De cultuurvisie wordt behandeld in de debatraad van 27 juni 2013

Klik hier voor de cultuurvisie 2013-2017