Afgelopen maandag hebben wij kennis kunnen nemen van het ‘nieuwe’ coalitie programma. In eerste instantie hadden we daarover een 2x de pest in; namelijk een coalitie zonder VVD Goes en de stukken zo laat voor de vergadering van vandaag (goed gebruik is toch 10 dagen van te voren). Stukken waar ruim 2 maanden aan geschreven is, daar verwacht je een hele kluif aan te hebben om die in een paar dagen te moeten lezen.

Nu we inmiddels de stukken gelezen hebben zijn we een stuk milder gestemd; oppositie voeren kan ook best een poosje leuk zijn en het coalitieakkoord lees je in een kwartiertje ook wel door.

Dan komen we bij de inhoud, Goes, een krachtige samenleving. Een mooie titel en een mooi voorwoord.
ik citeer een paar regels;

“Samen werken aan een plek waar het fijn is om te wonen, waar het goed ondernemen is en waar ambitieuze plannen worden gerealiseerd.”

“In een krachtige samenleving is plaats voor iedereen. Het hebben van een betaalbare woning is daarbij belangrijk. We staan ervoor dat iedereen goed kan wonen in Goes.”

Mooie woorden. Maar als wij verder lezen vallen ons toch wat zaken op. Wat wij vooral missen in dit coalitieakkoord is oog voor de hardwerkende Goesenaar, De Goesenaar met een gemiddeld inkomen die graag een betaalbaar huis zou willen kopen, die wil genieten en geld spendeert in een bruisende stad door uit eten te gaan, kleding te kopen bij een lokale ondernemer, naar een concert of voorstelling gaat in een van onze culturele voorzieningen én graag een van de activiteiten bezoekt die Goes op de kaart zet. De hardwerkende Goesenaar die zijn belastingen betaalt, zijn afval scheidt en actief is als vrijwilliger bij een sportvereniging. Juist die Goesenaar zien wij niet terug in het programma.

‘Werken moet lonen’ valt te lezen, nou daar kun je bij de VVD wel mee aankomen. Maar we lezen o.a. ook over bijverdienen in de bijstand, dat betekent dat wanneer je weer een baan vind er financieel vaak op achteruit gaat. ‘Daarbij pakken we de armoedeval aan’ zo valt ook te lezen, wij horen graag hoe de coalitie dit denkt op te lossen want volgens de VVD staat dit haaks op elkaar.
Verder zien we dat het focusplan op diverse punten terug gedraaid wordt, wij horen graag van de portefeuillehouder waarom dit nu opeens wel mogelijk is terwijl er een jaartje geleden geen enkele wijziging mogelijk was en het onverkort aangenomen diende te worden. Mocht hier geen helder antwoord op komen dan kunt u er op rekenen dat wij het voortaan het ‘hokus pocus plan’ noemen en dat de burger dit als zwabberbeleid zal ervaren. Bv de verleden jaar afgewezen traplift wordt nu bij de buren wel weer vergoed….

Wat de financiën op termijn betreft maakt de VVD zich ernstig zorgen, nu simpelweg de structurele uitgaven vergroten met ruim 2 miljoen structureel achten wij erg risicovol. (Waarbij wij als VVD nog willen opmerken dat bepaalde extra uitgaven wel heel voorzichtig geraamd zijn, ik denk hierbij bv aan de 20 plus 30.000 voor nieuw robuust groen…. Dat zijn maar een paar bomen. Maar ja het blijft natuurlijk een linkse coalitie die vaak gekenmerkt wordt door korte termijn beleid. (Je zou het ook kunnen vertalen als ‘we halen het eind van de maand toch wel….’) Als VVD zien wij dit mede in het licht van de grote schuldenlast die we in de loop der jaren hebben opgebouwd in combinatie met een oplopende rente. Dit maakt ons op termijn extra kwetsbaar. Wij houden er dan ook serieus rekening mee dat binnen een paar jaar de hardwerkende Goesenaar (die wij al eerder noemden) het gelag gaat betalen in de vorm van hogere belastingen. Dat dit weer gevolgen heeft voor de lokale economie hoef ik wellicht niet nader uit te leggen.

Mooie alinea inzake het bouwen van woningen; graag horen wij concrete aantallen en oplever data; onderzoeken, visie’s en plannen hebben we inmiddels wel genoeg maar aangezien je daar nog steeds niet in kunt wonen willen wij graag BOUWEN. Graag concrete antwoorden!
Verder op lezen we gelijke kansen op de woningmarkt maar wel met de focus op (Sociale) huurwoningen. Ook dat vraagt om toelichting.
Wat de versnelling op de woningmarkt betreft het huidige college heeft de subsidie daarvoor al aangevraagd….ambitie…..

Dat er plannen zijn een ondernemers loket te openen zien wij als een goed plan wat zeker uitvoering verdient, al was het alleen maar omdat dit rechtstreeks uit het VVD verkiezingsprogramma komt. Wij hopen wel dat het geen loketje wordt waar ondernemers hun beklag moeten gaan doen inzake de gestegen lasten want dan streven we ons doel voorbij.

In het bijzonder bij economie maar ook in andere delen vallen ons 2 categorieën op; namelijk de vaag/onduidelijk geformuleerde- en de bestaand beleid categorie. Ambitie ontbreekt! Ik noem hier 2 voorbeelden; in de categorie “vaag” noem ik ‘vitale dorpen’ en ‘De gezondheid en het welzijn van onze kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid. we stellen een plan op waarbij de gemeente (jonge)gezinnen ondersteunt. En in de categorie “bestaand beleid’ denk ik aan een ‘autoluwe binnenstad’ (overigens met meer groen, wat ik hier dan weer mis gezien het genoemde bedrag onder financiën.) en de hoeveelheid restafval terug brengen naar 100kg/per persoon per jaar. Dit is slechts een zeer beknopte samenvatting van een lange lijst.

Ook zijn we benieuwd naar het standpunt van nieuw Goes inzake een permanent asielzoekers centrum wat genoemd is, ik meen in hun verkiezingsprogramma een wezenlijk andere tekst gezien te hebben.

Dus voorzitter, als VVD fractie missen wij een duidelijk geformuleerde ambitie/beleid van het nieuwe college, in de vorige periode zou wellicht iemand gevraagd hebben om een en ander SMART te formuleren. We moeten nu veel te vaak woorden lezen als ‘onderzoeken’, verruimen, pilot, meer, aandacht, stimuleren enz. Wij vinden hier weinig concrete ambities, kan iemand toelichten waar deze ambities nou werkelijk uit bestaan?

Verder missen we een aantal zaken in het coalitieakkoord, ik noem een paar in het oog springende;
In 2023 organiseren we Roze Zaterdag in Goes maar in het hele stuk lezen we niets over de koers inzake LHBTI+ beleid (mede gezien de commotie die dit onderwerp teweegbrengt in een buurgemeente) zouden we hier toch graag weten wie hier aan de touwtjes trekt (ik zou ook kunnen vragen hoe de vlag er nu bij hangt (fier bovenin of halfstok!?) en/of wie de regenboog vlag hijst) de PvdA/GL of de SGP/CU?
Verder missen we beleid inzake coffee shops, zaken als het I-criterium alsook de vestigingsvoorwaarden.
Graag krijgen wij op deze punten een antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Ten langen leste komen we als VVD fractie tot de conclusie dat het idd een linkse coalitie is (veel structureel geld uitgeven) met een serieuze kans op forse financiële problemen, getuigd het akkoord van betrekkelijk weinig ambitie met een serieuze kans op zwabberbeleid op met name sociaal domein.

 

De reactie was zoals verwacht: we hebben een open coalitieakkoord met ruimte voor inbreng van alle partijen. Ofwel, alle onderwerpen waar geen consensus over bereikt kon worden tijdens de onderhandelingen staan er niet in! Toch bijzonder dat onderwerpen als het I-criterium, roze zaterdag en opvang asielzoekers niet of anders verwoord worden terwijl deze onderwerpen bij enkele partijen van cruciaal belang zijn geweest ten tijde van de verkiezingen. Als nieuwbakken oppositie partij gaan wij voortvarend aan de slag deze periode ! U hoort van ons 🙂