Als VVD willen we graag net als iedereen onze steen bijdragen inzake het beperken van de CO2 uitstoot en alles wat je verder bij klimaatdoelstellingen kunt bedenken. We maken echter onderscheid tussen gemeentelijk vastgoed
en woningen en bedrijfsgebouwen van de burger.
Wat betreft de burger willen we zoveel mogelijk inzetten op bewustwording want dat is volgens de VVD altijd het begin van iedere verandering. Graag zouden we de burger uitdagen om met de beste plannen te komen teneinde de doelstellingen te behalen. Wij zijn van mening dat de burger mans genoeg is om zelf te (laten) bedenken wat goed is voor zijn/haar situatie als gemeente treden we hier faciliterend en stimulerend op.

Wat betreft het klimaatbestendig en energie neutraal maken van het gemeentelijk vastgoed is de VVD van mening dat we weliswaar het goede voorbeeld moeten geven maar dat we tevens de plicht hebben om zuinig met het belastinggeld (dus geld van u en mij) om te gaan. Dat betekent volgens ons dat dergelijke projecten in de juiste volgorde uitgevoerd dienen te worden, nl. eerst de projecten met maximaal rendement ( in €) zodat deze mede bij kunnen dragen aan de financiering van de volgende projecten. Alleen wanneer we deze volgorde aanhouden komen we tot een duurzaam en betaalbaar beleid.
Helaas hebben we donderdag in de debatraad tegen de nota klimaatbeleid moeten stemmen omdat de portefeuillehouder hier niets van rendement wilde weten. Wij willen de rendabelste oplossingen eerst uitvoeren teneinde met de besparingen volgende projecten te kunnen financieren zodat er een duurzaam beleid komt en er niet elke keer opnieuw geld uit de algemene middelen moet komen.