De VVD heeft kennis genomen van de bestuursrapportage. Het is een belangrijk document, omdat het laat zien waar we ons geld aan uitgeven. Wat ons betreft laat de financiële positie van de gemeente een tweezijdig beeld zien. 

Enerzijds baart de positie enige zorgen, omdat het resultaat 4,1 miljoen negatief is en voorzichtigheid troef is. Zeker als je dit resultaat in het licht plaatst van de sterk toegenomen inflatie, de energiecrisisen een mogelijk teruglopende economie. Volgens het CBS was de inflatie in augustus zelf 12%. De VVD vindt het belangrijk dat we verstandig met ons geld omgaan en dat we streven naar een sluitende begroting in het najaar.

Anderzijds zien we ook dat de resultaten van het focusplan duidelijk zichtbaar worden. De VVD is hiermee tevreden! We willen dat onze ‘Goese’ zorg sociaal is, maar ook betaalbaar. Ook zien we dat de meicirculaire positief is en het Rijk onze gemeente een hogere uitkering geeft. Deze constateringen stemmen ons positief.

 

Er resteren wat de VVD betreft twee vragen aan het college:

De eerste vraag gaat over het coalitieakkoord. In de bestuursrapportage valt de lezen dat het nieuwe coalitieakkoord nu al een negatief resultaat heeft van 528 duizend euro. De raad heeft eerder het coalitieakkoord ter kennisgeving aangenomen. Is dit gebaseerd op een eerder genomen besluit door de raad? Of nemen we met deze bestuursrapportage het impliciete besluit om deze inzet te accorderen? Als het laatste het geval is, is het wat mij betreft belangrijk dat we hier een debat over voeren. Normaal gesproken bespreken we zoiets bij de behandeling van de perspectiefbrief, maar die ontbreekt nu geheel. 

De tweede vraag gaat over OZB. De gemeente Goes ontvangt dit jaar zo’n drie ton aan OZB te veel van inwoners en bedrijven. De VVD snapt de reden, namelijk dat dit te maken heeft met de taxaties van Sabewa en dat de prijzen van vastgoed nog sneller stijgen dan geschat. Rest wel dat we drie ton te veel vragen van onze inwoners en ondernemers. De VVD vindt dat normaal gesproken al niet wenselijk, maar nu al helemaal niet in een tijd van sterke kostenstijgingen en een dreigende energiecrisis. We begrepen dat het ‘technisch’ mogelijk is om dit geld terug te geven aan de mensen van wie het is. Onnodig extra geld vragen aan inwoners is niet wenselijk. Is het college ook bereid om dit te gaan doen?

 

Op de eerste vraag kregen wij het antwoord dat wij dit ter kennisgeving aannemen. Tijdens de besluitvormende raad hebben wij dit dan ook nogmaals middels een stemverklaring benoemd omdat wij dit stuk wel vaststellen! Wij nemen de elementen die behoren bij het coalitieakkoord ter kennisgeving aan, omdat wij hier nog het debat over willen voeren. Zeker aangezien het ontbreken van een perspectiefbrief.