Beste Henk

 

Hoewel de VVD zich goed kan voorstellen dat de PVG de manier van omgaan met het declaratiefonds aan de orde stelt is de VVD van mening dat een grote broek aantrekken in de open brief aan het college (zie hieronder) wel erg kort door de bocht is.

 

Alvorens een dergelijk brief te schrijven zouden we ons ook kunnen voortellen dat er eerst duidelijkheid komt over een aantal zaken.

 

Het klopt dat er in de raad is afgesproken het beleid ten aanzien van het declaratiefonds niet te wijzigen. ( hoewel dezelfde raad in meerderheid op hetzelfde moment het beleid wel heeft aanpast ten gunste van de declarant).

 

Je kunt je afvragen of het wijzigen van de uitbetaling  in de vorm van een voorschot vooraf naar het betalen na overleg van bonnetjes uitvoering of beleid is? En wat de ervaring hiermee tot op heden is geweest?

 

Hoeveel geld is er tussen de wal en het schip geraakt doordat er wel voorschot is verstrekt waar geen bonnetjes tegenover stonden?

 

En of het college er ook over heeft nagedacht om hiervoor gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden via een betaalpas met een tegoed, alleen te besteden voor zaken die voldoen aan de criteria van het declaratiefonds. Mogelijk is de Zeelandpas hier een geschikt middel voor?

 

De beantwoording van deze vragen lijkt ons van belang om te komen tot een afgewogen mening……en het schrijven van een open brief.

 

Bijlage:

Open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes.

 

Tijdens de raadsvergadering op 27 november 2014 diende de Partij voor Goes een amendement in m.b.t. de toepassing van het declaratiefonds met als strekking dat het Goese beleid niet zou veranderen. Na schorsing op verzoek van het college trokken wij dit amendement in, nadat wethouder Van de Reest namens het college had verklaard het amendement over te nemen.

Op woensdag 31 december lezen wij tot onze verbazing en grote teleurstelling, dat er nu toch een drastische wijziging in de uitvoering wordt toegepast. Degenen die tot nu toe in aanmerking kwamen om gebruik te maken van het declaratiefonds kregen een voorschot om deel te kunnen nemen aan activiteiten in de samenleving. Het college heeft nu besloten dat de uitvoering van het beleid per 1 januari 2015 gaat veranderen. Mensen moeten nu eerst hun betalingsbewijzen verzamelen en komen dan pas in aanmerking voor uitbetaling!!!!! Motivatie van de wethouder: andere gemeenten doen het zo en dat geeft geen problemen!

Wethouder: hoe durf je dit te beweren?! Juist diegenen die moeten leven van € 50,– per week en soms nog minder, moeten nu minimaal € 50,– voorfinancieren, alvorens ze een tegemoetkoming ontvangen!! Dat kan toch niet waar zijn! Het declaratiefonds is er juist voor bedoeld om deze mensen volop te helpen en zeker ook de kinderen die deel willen nemen aan verenigingsactiviteiten! Dus geen veranderingen ten nadele van de betrokkenen! Juist optimale benutting van het declaratiefonds en zo mogelijk zelfs verruiming!

 

We gaan ervan uit dat het college zich heeft vergist en onmiddellijk “op haar schreden terugkeert”.

We rekenen er op dat het college publiekelijk bekend maakt dat het Goese beleid m.b.t. het declaratiefonds en de uitvoering daarvan m.i.v. 2015 niet verandert in negatieve zin voor de mensen waarvoor dit fonds bedoeld is.

 

De raad en het college hebben op 27 november uitgesproken dat het beleid en de uitvoering van het declaratiefonds in Goes niet in negatieve zin verandert en tevens vastgesteld dat iedere gemeente het eigen beleid kan blijven handhaven en uitvoeren. We hebben de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden niet in het leven geroepen om een uniform beleid in te voeren voor de deelnemende gemeenten. Daar waar dat voor alle inwoners positief uitpakt is dat natuurlijk prima. Maar uniform beleid is geen doel. De doelstelling is en blijft efficiënter en goedkoper! Mensen die juist in deze tijd steun hard nodig hebben mogen er niet op achteruit gaan!!

 

College nogmaals: Voer een sociaal beleid! Geen achteruitgang voor de minima!

 

Henk Hoogerland

Partij voor Goes.