In de gemeenteraad van Goes is het mogelijk maken van beschut werk al meerdere malen besproken. In de Participatiewet was tot op heden opgenomen dat de gemeente kan voorzien in beschut werken.

De gemeente Goes heeft had er voor gekozen dit niet te doen. Een van de belangrijkste reden hiervoor was het ontbreken van de benodigde financiƫle middelen.

 

Per 1 januari 2017 is beschut werk echter verplicht gesteld als onderdeel van de Participatiewet (artikel 10b). Er is een taakstelling beschut werk per gemeente. Voor de gemeente Goes is dit betreft dit voor het jaar 2017 totaal 6 mensen. Er is beleidsvrijheid om wel of niet, bovenop de taakstelling, extra plekken beschut werk beschikbaar te stellen.

 

De werkwijze met beschut werk is vergelijkbaar met de werkwijze die voorheen gold ten aanzien van de sociale werkvoorziening; de uitvoering van beschut werk zal worden opgepakt door de Betho.

 

Het vaststellen van de notitie beschut werken en de bijbehorende verordening re-integratie en tegenprestatie 2017 is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

De raadscommissie is door de politieke partijen vooral benut om zich over alle facetten van deze regeling te laten informeren. De wethouder heeft van zijn kant nog eens uitgelegd dat het ontbreken van financiƫle middelen het niet mogelijk maakt verder te gaan dan onze wettelijke taken.

 

Voor de VVD is dit volstrekt duidelijk en geeft ook geen aanleiding tot verder actie. Niet alle partijen denken hier zo over. In de debatraad van donderdag 21 september zal het onderwerp opnieuw op de agenda staan.

 

Ad Schuurbiers