Voorzitter,

 

Laten we beginnen met onze waardering uit te spreken voor de tot stand komen van een verslag wat jaarlijks beter wordt. Dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt. De afspraak om de “beste jaarrekening” te presenteren heeft er toe geleid dat we vooral waar het gaat om de financiële verslaglegging we met sprongen vooruit gegaan zijn.

 

Toch is er nog een punt wat bij de VVD zwaar op maag ligt. Als het gaat om de programmaverantwoording missen wij in hoge mate nog steeds de handvatten om als raad te sturen. Doelstellingen zijn vaak vaag terwijl indicatoren in veel gevallen niet meetbaar zijn, laat staan dat we zicht hebben op wat de door ons gestelde doelen in meer jaren nu precies opleveren tegen welke investering. Voorzitter binnenkort zal de verkenning van de rekenkamer duidelijkheid geven over hoe het door ons ingezette beleid op de verschillende terreinen zich ontwikkeld en op welke wijze wij sturing geven. Wij verwachten dat ook hier uit zal blijken dat handvatten tot sturing onvoldoende zijn. Voorzitter een nieuwe raad, een nieuw college, en straks een nieuwe directeur. Een goed moment om dit onderwerp eens stevig bij horens te vatten en aan de gang te gaan. De VVD wil hier graag haar steentje aan bijdragen, wij hopen dat de andere fracties hier net zo over denken en willen dat graag met een motie onderstrepen.

 

Voorzitter, dan over de inhoud te beginnen met onze financiële positie.

Verschillende fracties hebben in de commissie van 26 juni hier al opmerkingen over gemaakt, voorzichtigheid is de komende jaren geboden. Hoewel de schuldpositie van Goes zich volgens de VNG norm in de oranje zone bevind en het meerjarenperspectief laat zien dat er langzaam verbetering op zal treden is alertheid geboden. Ook de weerstandscapaciteit laat zien dat tegenvallers van grote invloed kunnen zijn. De grote projecten zijn voor wat betreft de risico’s wel aardig in beeld zo denken wij en worden naar onze mening goed gemonitord. Het venijn zit vaak in zaken die iedere dag in de picture staan zoals de onderhoudsplanning gebouwen en wegen en groen en de waardering van gemeentelijke bezittingen. De VVD vraagt het college dan ook om te komen met een kadernotitie waarin we regelen hoe om te gaan de toekomst van onze bezittingen en onderhoud ervan. De VVD is het met iedereen eens die zegt dat we zorgvuldig om moeten gaan met de middelen die beschikbaar zijn voor het soc. Domein. En dat een buffer gewenst is om hogere kosten en een lagere bijdrage van het rijk op te vangen. Echter de VVD is geen voorstander van met geknepen billen blijven vasthouden aan structurele overschotten. Zaken als onderhoud aan groen en wegen maar ook investeringen in veiligheid zullen wel enige tijd kunnen volstaan met een lager budget maar kan geen jaren achtereen duren.

In de commissie is enige discussie ontstaan over de ontwikkeling van de lasten voor de inwoner. De VVD is in haar programma altijd helder geweest over een maximale stijging van 2% per jaar die nu gewoon realistisch blijken. Het lastenniveau voor de Goese Burger blijft hiermee behoren tot 1 van de laagste van Zeeland.

Voorzitter het raadsvoorstel m.b.t. de resultaatbestemming steunen wij van harte en hopen uiteraard dat de € 450.000, voor het collegeprogramma besteed kan worden zoals in het college programma beschreven is.

 

 

Het programma Bestuur.

 

Voorzitter, de dienstverlening staat in dit programma centraal en hoewel wij de indruk hebben dat er hard gewerkt wordt aan de digitale gemeente kunnen wij er geen helder beeld van krijgen. Waar staan we over 3 jaar? Wat is de ambitie? En wat kost dat allemaal en gaat het ook besparen? Vragen die wellicht aan de orde zouden kunnen komen als het college genegen is hier in de loop van het jaar de raad eens over bij te praten.

Bij de screening van de APV wordt gemeld dat verdere vereenvoudiging van de APV niet mogelijk is, in onze optiek moet hier staan niet wenselijk verder vereenvoudigen is wel degelijk mogelijk, we hoeven immers geen exploitatievergunning te hebben, maar het is blijkbaar wel wenselijk.

 

 

Het programma Openbare Orde en Veiligheid.

 

Voorzitter, binnenkort mogen we ons weer buigen over het integrale veiligheidsplan. De VVD heeft zoals we ook al eerder hebben gemeld zorgen over de implementatie van onze speerpunten in het regionaal veiligheidsplan van de politie, gaan we er op mogen rekenen dat onze speerpunten ook door de politie als zodanig opgepakt worden? en hoe zit het in dat kader met de sterkte die in de toekomst beschikbaar zal zijn. De VVD is van mening dat we als gemeente op de goede weg zijn, maar dat we ook op dit gebied steeds vaker zelf aan de lat moeten staan om de veiligheid en veiligheidsgevoel te waarborgen. In dat kader hoopt de VVD dat genoemde zaken hierover in het collegeprogramma voortvarend opgepakt zulle worden. Iets meer dan 5000 inwoners voelen zich wel eens onveilig in hun woonomgeving terwijl er een magere 1400 menen meedoen aan burgernet een schril contrast, naar onze mening moet het een uitdaging zijn voor het gemeentebestuur om het getal van 5000 naar beneden te krijgen en de deelname aan burgernet te verhogen.

Over de preventie alcohol en drugs zal het college zo hebben wij begrepen na het reces met de raad over praten. Wij zien de discussie met belangstelling tegemoet, en vragen os in de tussentijd af of er al voortgang geboekt is met de plannen voor de extra camera’s.

Voorzitter, dan de veiligheidsregio terecht heeft het college haar bedenkingen geuit over de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio. Uiteindelijk zal ook hier wel een keer de discussie over nut en noodzaak ontstaan. De VVD vraagt zich in hoeverre gemeenten hier een rol in kunnen spelen? Is het bijvoorbeeld wel noodzakelijk om voor evenementen altijd het advies te vragen aan de VRZ?

 

 

Het programma Verkeer en Openbare ruimte.

 

Voorzitter, de besluiten die we in de vorige periode genomen hebben ten aanzien van de bereikbaarheid van Goes zullen naast genoemde financiële consequenties, voor wat betreft de uitvoering ook consequenties hebben voor de inwoners en bezoekers een goede communicatie is dus op z’n plaats. Veel is er al gezegd over het parkeerbeleid en de kosten en opbrengsten. Wij prijzen het college in haar ambitie om de kosten fors terug te dringen. Zorgen hebben wij wel over een nieuw parkeerbeleid wat moet hier centraal staan?  De crisis en het verminderde binnenstad bezoek heeft blijkbaar ook geleid tot een danige vermindering van inkomsten. Parkeren moet geen obstakel worden voor de bezoeker noch in financiële zin noch in praktische zin. Om hier een modus in te vinden die ook nog eens vriendelijk is voor de portemonnee van de gemeente zal een hele uitdaging worden. Goes staat blijkbaar in de top 3 van fietsvriendelijke gemeenten en heeft de grey spots ook aangepakt. Hiervoor complimenten. De VVD is de enige fractie die vrijwel alle zomerschouwen bijwoont en dit ook al jaren op deze wijze doet. Dat geeft een goed beeld van de staat van onderhoud door de jaren heen. Hoewel de indruk bestaat dat de het onderhoudsniveau redelijk stabiel is, betrappen wij ons zelf er ook op dat van sommige zaken eerder gezegd wordt dat het nog wel even kan wachten dan voorheen. Een situatie die als het al te lang duurt wel eens tot vermindering van het onderhoudsniveau kan leiden. Het aantal meldingen en klachten over de openbare ruimte zou gestegen zijn door de makkelijke manier van aangeven zoals door de app “ buiten beter”  wat naar onze mening alleen betekent dat de opmerkingen nu wel gemeld worden en vroeger minder. Alertheid is hier dus geboden.

 

Het programma Economische Zaken en Toerisme.

 

Voorzitter, de VVD is uiterst tevreden over hetgeen in dit programma de afgelopen jaren gedaan is en nog gedaan gaat worden. Wel is de VVD van mening dat voor de eerste doelstelling namelijk het behoud van werkgelegenheid de komende jaren meer rekening gehouden mag worden met de tijdsgeest. Zo is de VVD van mening dat de middelen die gepaard gaan met de millenniumdoelstellingen en fairtrade gemeente wellicht omgebogen moeten worden naar het betrekken van ondernemers bij het aanbestedingsbeleid en de kansen die de participatiewet kan bieden voor de kleine ondernemer.

 

 

Het programma Welzijn.
Hoewel we nog midden in het proces zitten op weg naar een organisatie waarbij we uitgaan van de eigen kracht van de burgers durft de VVD te stellen dat we hier goede vorderingen maken. De aanpak om er voor te zorgen dat we zolang mogelijk in onze eigen woning en de vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen is in een aantal dorpen en wijken al opgepakt en vastgelegd in dorps- en wijkplannen. Het komend jaar zal dit afgerond worden en zal een start worden gemaakt met de sociale wijkteams.

De VVD stelt vast dat er voldoende is ingezet op sport en bewegen.

De vastgestelde cultuurvisie is inhoudelijk aanmerkelijk beter dan de vorige maar op het gebied van de mogelijkheden om de amateurkunsten een betaalbaar podium te bieden in de Mythe zijn de gemaakte afspraken nog onvoldoende. De VVD gaat er van uit dat dit bij het verlengen van de huurovereenkomst alsnog naar tevredenheid zal worden aangepast.

 

Het programma Werk, Inkomen en Zorg.

 

Werk, inkomen en zorg mag een compliment omdat zij hun doelen meer dan bereikt hebben. Dat komt tot uitdrukking in de absolute getallen maar ook in de cijfers. Een kritische kanttekening hoort er wel bij. We hebben dit mede bereikt door de extra financiële middelen die we buiten de rijksbijdrage beschikbaar hebben gesteld uit onze eigen reserves. Dit moet uiteraard na het proces van de decentralisaties stoppen. De decentralisaties zijn tot op heden goed opgepakt. De raad is betrokken bij de diverse plannen. Het opstarten van een werkgroep uit de gemeenteraad is een wijs besluit. De ontwikkeling van WIZ baart ons wel enkele zorgen. Houden we in de samenwerking ook de kwaliteit die we thans in Goes hebben. Zeker nu blijkt dat de samenwerking niet alle facetten overneemt. Zo moeten we nog afwachten of het Nijverheidscentrum een plaats krijgt in deze samenwerking. Naast de kwaliteit is ook de besparing nog niet zichtbaar gemaakt. Er zijn wel taakstellende doelen genoemd en gesteld maar de toetsing laat op zich wachten.

 

Het programma Milieu.

 

De enige opmerking die de VVD bij dit programma zou willen maken dat het blijkbaar nog steeds een uitdaging is om financieel rendement te behalen uit de investeringen in dit programma. Naar onze mening is hier meer uit te halen dan tot nu toe is gebeurt. We kijken dan ook uit naar een visie van het college op dit onderdeel.

 

 

Het programma Bouwen aan Ruimte.

 

Voorzitter, hoewel dit programma lijdt onder de crisis moeten we toch vaststellen dat het college niet heeft stil gezeten. Veel werk heeft er gezeten in de ontwikkelingen m.b.t. de Goese Schans en de voorbereiding van de grote projecten en gebiedsvisies. De kavelverkoop gaat niet hard maar druppelt en dat is meer dan men in deze tijd mag verwachten.

Jammer vindt de VVD het dat nog niet alle bestemmingsplannen zijn  geactualiseerd.

 

 

Voorzitter,

 

Dit waren enige opmerkingen van de VVD bij het programmaverslag en jaarrekening 2013 van de gemeente Goes. In algemene zin kijken wij tevreden terug op hetgeen gerealiseerd is en willen het college dan ook complimenteren met het resultaat wat niet onder makkelijke omstandigheden tot stand is gekomen.

 

Tot slot voorzitter heeft de VVD fractie geen opmerkingen bij de bouwgrondexploitatie anders dan door de accountant al zijn gemaakt en feliciteren wij het college maarde wethouder van financiën in het bijzonder met de goedkeurende accountantsverklaring.