Dat een goed riool van groot belang is hebben we reeds honderden jaren geleden al ontdekt en staat wat de VVD betreft niet ter discussie. Dat de rekening die daar uit voorkomt door ALLE burgers betaald dient te worden is voor de VVD logisch, past ook precies bij ons motto “de gebruiker/vervuiler betaalt”.

In grote lijnen kunnen we ons dus vinden in de uitgangspunten beschreven in het voorliggende stuk.

Over de beantwoording van onze vragen in de 2 eerdere commissies zijn we niet echt tevreden; met name onze vragen over het capaciteitsprobleem wat nu optreed bij zware buien (veel water in korte tijd) wordt niet verder toegelicht. In het stuk kunnen we lezen dat we regenwater in de toekomst juist OVER de straat naar de sloot gaan afvoeren ipv van DOOR het riool; dan is het capaciteitsprobleem toch opgelost!? Kwaliteitsproblemen snappen we en dienen adequaat te worden opgepakt. 

Dan naar de financiële uitwerking;

Juist in een tijd dat grote aantallen burgers financieel gestut moet worden wegens extreme energie prijzen en oplopende inflatie en ook bijvoorbeeld de bakker z’n (energie)rekeningen niet/nauwelijks meer kan betalen komt ons college met een voorstel de (riool)belasting met 28% te verhogen. Met als enige excuus dat het eigenlijk 41% had moeten zijn….. Als VVD hebben we hier echt grote moeite mee, juist NU!   

Als VVD snappen we natuurlijk maar al te goed de worsteling van het college om de eindjes aan elkaar te knopen maar wil bij deze toch echt de raad oproepen om dit voorstel (zeker voor komend jaar) te wijzigen en het niet één op één over te nemen! De gevolgen voor de burger en zeker ook het (lokale)MKB zijn nauwelijks te overzien. Dus raad, durf nu uw werkelijke (sociale) gezicht te tonen en ga niet akkoord met deze extreme verhoging.

Samen met D66 dienen wij dan ook een amendement in om te komen tot een betere afweging; namelijk NU minder verhogen; wel innen maar niet op dit moment (egalisatiereserve) en over één jaar evalueren om te komen tot beter gedragen geheel en misschien is er tegen die tijd (nog) meer inzicht op bepaalde punten.

Amendement ‘beperk rekening rioolheffing’

 

Dit amendement heeft als doel om de rekening van de rioolheffing voor de Goese burger te beperken. Dit is nodig omdat de koopkracht van onze inwoners zwaar onder druk staat. De energierekening en de aangekondigde verhoging van de waterschapslasten zijn daar twee voorbeelden van. De bodem van de portemonnee is in zicht, terwijl de boodschappen in de winkel steeds duurder worden. Om te voorkomen dat er meer inwoners in armoede terecht kunnen komen wordt met dit amendement een prijsplafond geïntroduceerd. In plaats van een stijging van 28% van de rioolheffing kiezen we voor maximaal 17%. Een huishouden met een woning met een gemiddelde WOZ waarde betaalt dan geen 289 euro maar 264 euro in 2023.

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022

Constaterende dat:

 • Het verbreed Gemeentelijk rioleringsplan in 2020 is verlopen. Er nu een nieuw voorstel voor een Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 is opgesteld. Hierin wordt aan de hand van een evaluatie een achterstand geconstateerd, waarbij vervolgens wordt voorgesteld een actualisatie en inhaalslag te maken.
 • Het moment van deze inhaalslag hoogst ongelukkig is, gezien de hoge inflatie en financieel onzekere tijden.
 • Het aantal inwoners met financiële problemen a.g.v. de sterk gestegen prijzen In Goes toeneemt, waarbij er sprake van is, dat ca. 10% van de kinderen opgroeit in armoede.
 • De rioolheffing voor het jaar 2023 bepaald moet worden.

Overwegende dat;

 • Een stijgingspercentage van 28% – zeker in deze tijd – als excessief kan worden aangemerkt.
 • De financiële gevolgen van het twee jaar na dato presenteren van een nieuw plan en het moeten inhalen van achterstanden niet verhaald mag worden op de Goese inwoner
 • Er in 2021 een onderbesteding van € 112.000 was betreffende de investeringen in het riool en deze als meevaller is ingeboekt en toegevoegd aan de algemene reserve
 • Onderbesteding regelmatig voorkomt bij dit soort projecten vanwege lange voorbereiding en uitvoering. En dat de kans daarop in 2022 en 2023 ook reëel is.
 • Te veel betaalde rioolheffing (belasting) niet of moeilijk terugbetaald kan worden
 • Het aanwenden van de algemene reserve een eenmalige dekking betreft en er voor de lange termijn een structurele dekking gevonden moet worden. Het ontwikkelen van een gesloten systeem met een spaarfunctie hiervoor de oplossing kan zijn.
 • De portefeuillehouder in de oordeelsvormende raad heeft aangekondigd jaarlijks een evaluatie te willen houden t.a.v. de voortgang en het bepalen van de hoogte van de rioolheffing.
 • Klimaatadaptieve maatregelen zoals het groener inrichten van de openbare ruimte een positieve invloed hebben op de belasting van het riool.
 • Aanleg/onderhoud van riolering gezien kunnen worden als grote infrastructurele projecten.

Het voorliggende raadsbesluit, luidende:

 1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2022-2026 vast te stellen;
 2. Het vGRP 2022-2026 als basis te nemen voor de verordening rioolheffing;
 3. In te stemmen met het onttrekken van respectievelijk € 565.000 en € 280.000 aan de algemene reserve voor de jaren 2023 en 2024 (op basis van scenario 1B) om het effect op de rioolheffing te dempen;
 4. De financiële effecten te verwerken in de Programmabegroting 2023.

Als volgt te wijzigen:

 1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2022-2026 vast te stellen;
 2. Het vGRP 2022-2026 als basis te nemen voor de verordening rioolheffing;
 3. De prijsindexatie 2023 rioolheffing voor de inwoners te beperken tot 2%;
 4. Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 eerst de evaluatie van de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering van het vGRP en de financiële consequenties daarvan af te wachten, alvorens tot besluitvorming inzake het percentage rioolheffing voor de volgende jaren over te gaan.
 5. In te stemmen met het onttrekken van € 565.000 en tevens het onttrekken van € 610.000 aan de aan de algemene reserve voor het jaar 2023 om het prijsverhogende effect op de rioolheffing te dempen;
 6. De financiële effecten te verwerken in de Programmabegroting 2023.

 

De coalitie partijen vonden dit niet nodig. Alleen de mensen die al in de bijstand zitten hebben hulp nodig! Wij zijn van mening dat op dit moment iedereen een steuntje in de rug nodig heeft en dan is een aspect als rioolbelasting, wat IEDERE Goese burger moet betalen, een mooie mogelijkheid voor de Gemeente Goes om haar sociale kant te laten zien. Ondanks de ruim een uur durende discussie in de gemeenteraad gaf niemand thuis. Dit college bestaat uit partijen die altijd een erg sociaal beleid nastreefden, elke verhoging van een vorig college was te veel en zou niet op te brengen zijn door de burgers (armoede(val), kwijtschelding, alles werd uit de kast gehaald) Nu ze zelf aan de knoppen draaien verhogen we belastingen (juist in deze tijd) met een kleine 30%; exhorbitant! Ook als is de rekening doorschuiven niet een VVD principe, iedereen heeft in z’n leven momenten waarop je je principes een keer los moet laten omdat je het eenvoudig weg niet kunt betalen.