De VVD stond geheel alleen in het behartigen van de belangen van ondernemers tijdens de bespreking van de belastingverordeningen in de raadsvergadering van 21 december 2017. Bij geen enkele fractie was daar enig begrip voor te vinden. In tegendeel. Reden te meer dat de VVD verder zal gaan met het vragen van aandacht voor de belangen van ondernemers, ook al staan we hierin geheel alleen.

In de raadsvergadering van 21 december 2017 zijn de belastingverordeningen aan de orde gekomen. Natuurlijk zijn daar ook de hoogte van de tarieven ter sprake gekomen. De VVD-fractie heeft daarbij er nogmaals op gewezen dat in het vergelijkend overzicht van de provincie Zeeland van de totale belastingdruk voor bedrijven de gemeente Goes bepaald slecht scoort.

Meestal wordt alle aandacht gericht op de belastingdruk voor woningen en wil men daar goed uit de bus komen. De belastingdruk voor bedrijven wil men liever niet zien.

Vastgesteld moet worden dat een meerderheid van de raad bij voorkeur extra lasten bij de bedrijven wenst neer te leggen. Dat bleek ook weer tijdens deze raadsvergadering. Met name kwamen daarbij twee heffingen aan de orde. De toeristenbelasting en de hondenbelasting. Voor beide heffingen laat het zich aanzien dat er een hogere opbrengst zal worden gehaald dan begroot.

Merkwaardig dat een meerderheid van de raad daar geheel anders mee wenst om te gaan.

De hogere opbrengst voor de toeristenbelasting vond men een plezierige meevaller en de partijen ter linkerzijde vonden bovendien dat deze niet mocht worden ingezet voor het beleid ter versterking van de toeristische sector.

Hoe anders oordeelde men t.a.v. de hogere opbrengst voor de hondenbelasting. Deze extra opbrengst moest worden vertaald in een lager tarief voor deze heffing. De motivering voor deze verschillende behandeling is verre van steekhoudend te noemen. Als reden voor de beoogde tariefsverlaging werd aangevoerd dat over deze heffing zoveel onrust was ontstaan.

Vastgesteld moet echter worden dat dit ook het geval is geweest voor de toeristenbelasting. Maar daar wenst een meerderheid van de raad niets aan te doen omdat men dat niet wil zien.

Onze verbazing was groot dat onze coalitiepartners zich gemakkelijk ook tot deze drogredenering lieten verleiden. Daarbij komt dat juist deze hondenbelasting niet onze primaire keuze is geweest bij de totstandkoming van het bezuinigingspakket.

Gebleken is dat de VVD geheel alleen stond in het behartigen van de belangen van ondernemers en dat bij geen enkele fractie daar enig begrip voor was te vinden. In tegendeel. Reden te meer dat de VVD verder zal gaan met het vragen van aandacht voor de belangen van ondernemers, ook al staan we hierin geheel alleen.