De VVD staat voor een sluitende begroting en doelmatige besteding van overheidsgelden. De komende jaren vormen een uitdaging om dit waar te maken.

Inkomsten voor de gemeente Goes dalen en uitgaven dreigen onevenredig te stijgen.

Daarom moet er bezuinigt worden en dienen uitgaven die onbeheersbaar lijken kritisch te worden bekeken. Dit geldt zeker voor de uitgaven op het gebied van sociale zorg. Zorg voor de zwakkeren in de samenleving is goed, maar dit mag er niet toe leiden dat deze uitgaven ongebreideld kunnen stijgen. Met een doelmatiger organisatie is op dit gebied nog veel te winnen. Op deze wijze kan ondersteuning duurzaam worden gemaakt.

Het middel van de lastenverzwaring, dat ten onrechte ook wel als bezuinigingsmaatregel wordt geduid dient pas in uiterste noodzaak te worden gehanteerd. Goes mag dan goed scoren in de monitor voor de lokale lastendruk, dit willen we graag zo houden.

Ook de ontwikkeling van de schuldpositie verdient aandacht. Het beleid dient er voor zover mogelijk op gericht te zijn het schuldenniveau de komende jaren af te gaan bouwen.

Ten slotte dient er naar te worden gestreefd dat er voldoende reserves daadwerkelijk te benutten zijn om de noodzakelijke infrastructurele werken, zoals afslag A 58 en spoortunnel te realiseren.