Wij maken ons zorgen, zorgen over het negatieve financiële perspectief van de Gemeente Goes vanaf 2026 en wat dit voor onze inwoners gaat betekenen. Belangrijke oorzaken zijn o.a. Het korten van het gemeentefonds, inflatie, jeugdzorg, kosten GRen, Nieuw beleid. Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar hebben wij met enkele andere partijen, D66 en CDA via moties en amendementen onder andere getracht minder geld uit te geven aan een scala aan onderzoeken, en nieuw en intensivering beleid welke in onze optiek niet noodzakelijk zijn. Tijdens de behandeling van de kadenota 2024 afgelopen juli werd bekend dat er weer 0.8 miljoen extra uitgetrokken gaat worden voor nieuw en intensivering beleid.Ook toen hebben wij gepleit hier zorgvuldiger mee om te gaan gezien het aanstaande ravijnjaar 2026. Uiteindelijk is toen de kadernota niet vastgesteld maar ter kennisgeving aangenomen maar nu met de voorliggende begroting zien wij geen grote verschillen, de financiële begroting is vrijwel identiek aan de kadernota.Wij zagen toen, en zien nu wederom 3 grote risico’s: 1. Minder investeren. 2 grote kans op nieuwe tekorten en overschrijdingen en 3. Veel pm posten waarvan je weet dat deze hoge kosten met zich meebrengen.Ook gaan onze inwoners en ondernemers flink betalen. De belastingen gaan met 6,2 procent omhoog in 2024. Ook blijven wij van mening dat het voorgestelde minnen op de investeringen tot 70% geen verstandige keuze is. Wij moeten op dit vlak ambitie tonen. We moeten groeien en een gemeente zijn waarin geïnvesteerd wordt. Dus gewoon naar de 100%. Ook op onderhoud wordt gekort tot  70%. Wat ons betreft MOET het onderhoud aan onze voorzieningen op pijl blijven. De VVD is voornemens om met voorstellen te komen om het perspectief te verbeteren en de belastingdruk voor onze inwoners te verlagen.  Als we inzoomen op de programmabegroting dan springen er een paar onderwerpen uit: We gaan 120.000 euro uitgeven aan 2 waterscooters en een trailer voor de handhaving van enkele overlastgevers. Is dit nu een doelmatige besteding van geld? Graag een reactie van de portefeuillehouder. Kwaliteitsimpuls Marconi, er valt te lezen, we treffen voorbereidingen. De visie is in september 2021 vastgesteld. Wat duurt dit lang.. graag een reactie. Wat betreft de kwaliteitsagenda binnenstad zien wij vrijwel geen vooruitgang. Ook reeds aangenomen moties en amendementen om de vaart erin te houden lijken tot nu toe weinig uit te halen. Denk aan het amendement tijdens de begroting vorig jaar waarin een tekstuele aanpassing is gedaan dat we in 2023 de eerste stappen zetten naar een autoluwe binnenstad. Nu valt wederom te lezen dat we in 2024 een plan gaan maken. Wat hebben we nu werkelijk gedaan in de tussentijd? Er valt ook wederom te lezen dat we alternatieve parkeerlocaties gaan onderzoeken, onderzoeken welke invulling de grote kerk gaat krijgen. Het lijkt op dit vlak echt stil te staan. kan de portefeuillehouder hier een reactie op geven? Sportclubs staan onder druk. Ledenaantallen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen, vaak met nog maar met enkele vrijwilligers. De komende sportnota lijkt alleen te gaan over de vraag en aanbod en de accommodaties. Wij vinden dit te beperkt en wij zouden graag zien dat ook de kansen en bedreigingen voor de clubs in kaart gebracht zouden worden. Graag een reactie.En, zoals u van ons gewend bent, woningbouw. Wij blijven pleiten voor actie en dus ook nog een woningbouwlocatie. Ook hier komt wederom een motie voor op tafel.In de septembercirculaire lezen wij dat we vanaf 2023 20.000 euro per jaar ontvangen om het LHBTI emancipatiebeleid te bevorderen. Wij lezen hier niet iets over terug. Kan de portefeuillehouder hier nadere toelichting over geven.