Geachte heer Van der Velde,

 

Uw gemeenteraadsfractie heeft naar aanleiding het persbericht “geen interim dividend Delta” vragen gesteld ex artikel 40 van het Regelement van Orde van de Raad van de Gemeente Goes. In deze brief worden uw vragen weergegeven en is de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders weergegeven.

 

Vraag 1

Deelt het college onze mening dat de laatste zin in dit persbericht zou kunnen betekenen dat het door Goes begrote dividend in 2015 van ê 834.000,-niet uitgekeerd gaat worden en dat dit ook geld voor de opvolgende jaren.

Antwoord:

In het financieel plan 2015 dat op de agenda stond van de aandeelhoudersvergadering van 18 december 2014 is een dividenduitkering van C 20 miljoen nog onderdeel van de jaar einde prognose van 2014. Deze C 20 miljoen betekent voor het Goese aandeel C 834.000,- het bedrag dat wij in de begroting 2015 hebben opgenomen. Wel delen we uw mening dat er grote onzekerheid is over het dividend van de komende jaren.

 

Vraag 2

Als het antwoord op vraag 1 ja is, hoe denkt het college het mogelijke ontstane tekort op onze begroting op te lossen?

 

Antwoord:

Met het volledig wegvallen van het dividend is in begroting 2015 en in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. In het financieel plan 2015 van Delta is een dividend van C 20 miljoen voor 2014 nog opgenomen. Dit zou beteken dat we pas in de meerjarenbegroting vanaf 2016 hier financieel een oplossing voor moeten vinden. Mocht de laatste prognose van C 20 miljoen dividend over 2014 herzien worden, heeft dit een negatief effect op het begrotingsresultaat 2015. Hier zal op zeer korte termijn op ingespeeld moeten worden. Wat we vanaf 2016 met de geraamde dividend opbrengsten gaan doen, wordt onderdeel van de perspectiefbrief 2016

Vraag 3

Als het antwoord op vraag 1 ja is, is het college het dan met ons eens dat het moment van dit bericht wel erg ongelukkig gekozen is in de wetenschap dat alle aandeelhouders in deze periode hun begroting behandelen.

Antwoord:

We zijn het met u een voor zover het de meerjarenbegroting betreft. Voor het jaar 2015 geeft het persbericht aan dat er geen interim dividend uitbetaald kan worden. In de begroting 2015 heeft gemeente Goes ook geen rekening gehouden met dit interim dividend.

Wij zijn wel van mening dat we over een eventuele winstwaarschuwing zo vroeg mogelijk geïnformeerd willen worden. Ook al is dat op een mogelijk ongelukkig moment.

Vraag 4

Is er een moment geweest waarop Delta NV dit bericht eerder aan de aandeelhouders bekend had kunnen maken?

Antwoord:

Ook in eerdere rapportages is de problematische situatie op de energiemarkt en de gevolgen voor de financiële resultaten van Delta gesignaleerd. Dit heeft ertoe geleidt dat we de raming van de dividend opbrengsten in de afgelopen jaren van ruim C 2 miljoen hebben teruggebracht tot 6 834.000. Op basis van deze rapportages hebben we in onze raming ook geen rekening gehouden met een interim dividend over het jaar 2014. We zien het persbericht als een verdere verslechtering van een al bestaande problematische situatie.

Vraag 5

Op welk moment vindt definitieve besluitvorming plaats over het uit te keren dividend?

Antwoord:

Op de aandeelhoudersvergadering die medio mei 2015 plaatsvindt worden door Delta de jaarstukken 2014 voorgelegd. Onderdeel van de jaarstukken is een dividendvoorstel van Delta over het jaar 2014. Dit is de definitieve besluitvorming. Gemeente Goes verantwoordt de dividenduitkering 2014 in het begrotingsjaar 2015.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,