VVD_GOES_Schuurbiers

Uw fractie heeft onlangs vragen gesteld op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde van de Raad van de Gemeente Goes. De betreffende

vragen worden in deze brief beantwoord.

1. Waarom heeft de ondernemer van de Mythe zijn fonds nog niet opgestart?

De exploitant van de Mythe heeft in november aangegeven voor de drie gezamenlijke theaters voor de amateurverenigingen een fonds in te stellen. Dit betreft reductie van de prijzen voor amateurverenigingen die de exploitant via dit fonds wil gaan bekostigen. Vanaf de aankondiging van het fonds zijn de toen reeds toegezegde kortingen ook al toegepast. Het fonds is dus reeds in werking. Daarna zijn er nog wel gesprekken geweest over verdere reducties en mogelijkheden.

2. Denkt het college dat dit alsnog op korte termijn zal plaats vinden? In ieder geval voor de verkiezingen van 19 maart a.s.

Zoals gezegd is het fonds dus reeds in werking. Daarna zijn er nog gesprekken geweest en de uiteindelijke afspraken zijn weergegeven in het bijgevoegde tarievenschema. Deze tarieven zullen gaan gelden zowel voor de amateurverenigingen als de scholen.

3. Heeft het college ook zelf ideeen en initiatieven genomen om het probleem op een andere wijze op te lossen.

4. Zo ja welke? Zo nee waarom niet?

Deze twee vragen liggen in eikaars verlengde en worden gezamenlijk behandeld. In het advies van december (2013-05862) heeft u kunnen lezen hoe het proces tot die tijd is verlopen. Er hebben diverse gesprekken plaats gevonden met de exploitant, amateurverenigingen, Culturele Raad en gemeente. Onder andere is in beeld gebracht wat er in de afgelopen vijfjaar met de tarievenopbouw is gebeurd. Er is gekeken naar de tarieven van andere theaters en tot slot is er een offerte opgevraagd door Musicalvrienden bij de Maagd in Bergen Op Zoom om een goede vergelijking te kunnen maken met een vergelijkbaar theater in de nabije omgeving. Half januari heeft hierover nog een laatste gesprek plaats gevonden. De uiteindelijke afspraken zijn weergegeven in het advies ‘betaalbaar podium voor amateurverenigingen’ (2014-00475).

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,