De gepresenteerde programmabegroting voor het jaar 2017 laat een fors tekort zien.

We verkeren daarmee in een zorgelijke situatie. Dit beeld was al zichtbaar bij de meerjarenbegroting die vorig jaar om deze tijd werd gepresenteerd. De zorgelijke situatie werd nog eens bevestigd bij de laatst uitgebrachte perspectiefbrief.

Er dient drastisch te worden ingegrepen wil de gemeente Goes niet in situatie komen te verkeren dat zij onder toezicht moet worden gesteld. Deze situatie is met name veroorzaakt door tekorten en kortingen in het sociaal domein.

Daarom is een voorstel keuzepakket bij deze begroting gevoegd dat er toe moet leiden dat onze gemeente op termijn weer zwarte cijfers kan schrijven. Op termijn, want voor de jaren 2017 en 2018 wordt begroot dat dit niet zal gaan lukken.

Bij het beoordelen van de begroting 2017 zal de nadruk komen te liggen op het gepresenteerde keuzepakket.

Dit keuzepakket bevat een aantal pijnlijke keuzes.

Zo wordt de voorgestelde lastenverhogingen door de VVD-fractie als bijzonder pijnlijk ervaren. Latenverzwaringen is het laatste wat de VVD wil.

Het zwaartepunt van de lastenverzwaring is komen te liggen bij het, in een veel sneller tempo dan gepland, kostendekkend maken van de rioollasten.

Het uitgangspunt dat de dienstverlening, ook op dit vlak, moet kunnen worden bekostigd uit de opbrengsten is van meet af aan door de VVD onderschreven.

Daarom kan de VVD-fractie deze keuze wel onderschrijven. Onder andere omstandigheden had de VVD het wel toegejuicht dat deze kostendekkendheid in een wat kalmer tempo was bereikt.

Wel kunnen we vaststellen dat de kwaliteit van ons riool uitstekend is. Anders dan in andere gemeenten is ons overlast als gevolg van een slecht functionerend riool bespaard gebleven.

Ook met de andere keuzes kan de VVD zich uiteindelijk wel verenigen.

Zo is een ruimhartig armoedebeleid in stand gebleven, maar ook zijn we blij dat voldoende aandacht is besteed aan de economische positie van bedrijven en de binnenstad in onze gemeente. Zo is gelukkig niet gekozen voor het verhogen van de parkeerbelasting. Ook de geplande infrastructurele projecten die voor de ontwikkeling van de stad zo noodzakelijk zijn kunnen normaal doorgang vinden.

Wij zijn blij dat naar verwachting in 2017 de geplande aansluiting op de A58 kan worden gerealiseerd.

Bovenal zijn we tevreden dat ook aandacht is gebleven voor het promoten van de stad. Dat komt uiteindelijk iedereen ten goede. Bij activiteiten en werkgelegenheid heeft iedereen baat.

Toch past het wat verder stil te staan bij het in ogenschouw nemen van de positie van de gemeente Goes ten opzicht van andere gemeenten, m.n. de buurgemeenten.

Wat opvalt is dat de gemeente Goes juist te maken heeft met het moeten nemen van drastische maatregelen om de begroting op orde te krijgen, terwijl dit niet geld voor de buurgemeenten. Dit geldt in min of meer gelijke mate voor andere stedelijke gemeenten in Zeeland.

Goes vervult een centrumfunctie en dat brengt structureel extra uitgaven met zich om verschillende voorzieningen in stand te kunnen houden. Daar profiteren de buurgemeente zeker ook van mee.

De samenwerking met onze buurgemeenten heeft vooral gestalte gekregen met het opzetten en inrichten van de G.R. de Bevelanden.

De verwachte besparingen met deze opzet zijn vooralsnog uitgebleven. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met aanloopproblemen. De gestelde verwachtingen waren op dit punt niet reëel. Wel vindt de VVD-fractie dat een kritische houding op zijn plaats is. Daarom een aantal opmerkingen die zeker van belang zijn.

Al eerder hebben wij betoogd dat met de toename van het aantal G.R-.en het democratisch functioneren van de gemeenteraad afbreuk wordt gedaan.

Wij haasten ons om onze waardering uit te spreken voor de inspanningen die het college heeft getroost om die nadelen zoveel mogelijk te beperken, door in een vroeg stadium de ontwikkelingen aan de raad voor te leggen zodat ook gefundeerd zienswijzen kunnen worden geformuleerd. Maar toch…. Daarmee is nog niet het gewenste democratische optimum bereikt. Gemeenteraadsleden blijven op afstand slechts betrokken.

Daarnaast blijken de taakvelden die in de G.R. de Bevelanden zijn ingebracht toch veel duurder dan we verwachtten en vooral ook hoopten.

De VVD is van mening dat niet meer taakvelden moeten worden ingebracht en maar eerst eens duidelijk moet blijken dat wat is ingebracht in kwaliteit en financieel duidelijk winst op gaat leveren.

Als logisch gevolg van het hiervoor betoogde meent de VVD-fractie dat vastgesteld moet worden dat de opzet van G.R. de Bevelanden toch in feite een oplossing is waarvan mag worden afgevraagd of die voor de gemeente Goes wel zo voordelig is. Dit geldt niet alleen financieel maar ook gelet op de aspecten van democratie.

Daarom vindt de VVD dat een te groot taboe rust op de mogelijkheid van een herindeling.

Wij verkeren op dit moment in een moeilijke positie. Dit geeft ook kansen. Het gaat erom dat de juiste keuzes worden gemaakt. De VVD-fractie vindt dat de voorstellen van het college daarvoor de juiste richting aangeven.

Tot slot

De VVD geeft haar goedkeuring  aan deze begroting, met het voorgestelde keuzeprogramma , spreekt haar dank en waardering uit aan de ambtelijke organisatie en wenst het college veel

succes met de uitvoering.

 

VVD Fractie Goes,

 

Dick de Korte

Ad Schuurbiers

Stan Jasperse

Chantal Peereboom (fractievolger)