De VVD zet in op groei, groei van bedrijven, groei van de huizenmarkt, groei van banen en welvaart in Goes en de omliggende dorpen. Daarnaast het stimuleren om onze kinderen te laten opgroeien in vrijheid en veiligheid en daar waar nodig een vangnet te bieden als het even niet lukt.

Zoals de VVD al vaker heeft benoemd zien wij onze gemeente als HET economisch centrum van de provincie. Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente aantrekkelijk blijft, ook voor jonge mensen.

Om dit doel te bereiken zijn we als gemeente goed op weg maar er moet wel extra aandacht worden geschonken aan een aantal belangrijke aspecten:

Er moeten voldoende betaalbare woningen zijn.

Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd mogelijkheden moeten zijn om door te stromen. We moeten voorzien in woonruimte waar vraag naar is. Daarom gunnen wij iedereen een passende en smaakvolle woning, vandaar dit prestentje van de kant van de VVD!

In de PZC van afgelopen week konden we nog lezen dat het aanbod van betaalbare huizen steeds verder terugloopt. Ook in Goes. Het college komt nu met berichten over de bouw van ca. 350 woningen maar spreekt nog steeds niet over een locatie. Vorig jaar heeft de VVD al gevraagd om snel met plannen te komen. Concrete actie is waar het vooralsnog aan ontbrak, daadkracht is nu noodzaak!

Er is veel werkgelegenheid bij de lokale bedrijven en ook in de arbeidsmarktregio Zeeland is veel werk te vinden. Werkgevers in alle sectoren staan te springen om personeel. Deze vraag naar goed personeel is ook een zorg. Letterlijk in de zorg is weinig personeel te vinden maar ook de techniek en bouwnijverheid schreeuwt om mensen.

Hoe kan het dan dat er nog steeds een behoorlijke mate van Jeugdwerkloosheid is? Dat is iets dat aangepakt moet worden en een (pro) actief beleid hierin moet vanzelfsprekend zijn. Daarnaast zouden we graag zien dat werken ook ECHT loont.

 

Leven in een veilige, schone en natuurlijke omgeving.

Leven in een groene, veilige en schone omgeving. Dat willen we toch allemaal! Goes ligt er mooi bij maar er zijn aandachtspunten. Met name rondom de openbare en ondergrondse vuilnisbakken, langs de nieuwe afrit A58 en zwerfafval op sportpark ’t Schenge. Er ligt een taak om de genoemde punten in 2020 schoner te houden.

Ook de nare gevolgen van drugsoverlast zijn in 2019 zichtbaar geweest, met een aantal ingrijpende en intimiderende incidenten. Wij vinden dat hier hard en zichtbaar tegen opgetreden moet worden. Ook hier ligt een belangrijke taak om de overlast de kop in te drukken.

 

Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Bevriezing van de OZB-lasten niet-woningen is als stimuleringsmaatregel hard nodig en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Omdat veel mensen in Goes willen werken en wonen kunnen we onze functie als centrumgemeente blijven vervullen. Echter, de kavels op de bedrijfsterreinen die we nu hebben zijn bijna allemaal uitgegeven. Bedrijven die zich nu in Goes willen vestigen kunnen mogelijk terecht in een bestaand pand maar voor nieuwbouw moeten ze wachten op de aanleg van het bedrijvenpark Deltaweg. Het duurt minimaal nog tot eind volgend jaar voordat de eerste kavels beschikbaar komen. Nog afgezien van de stikstofproblemen en de ontwikkelingen rondom pfas. Als het aan de VVD ligt moet er vol ingezet worden om zo snel mogelijk kavels uit te geven. Er is al een wachtlijst van bedrijven die interesse hebben in een kavel.

Met het te actualiseren Masterplan Binnenstad – Centrum 2030 -moet ook aandacht geschonken worden aan ontwikkelingen zoals winkelleegstand, veranderend consumentengedrag en een Gemeente Goes die steeds meer als centrumgemeente fungeert. En wie beter dan belanghebbende partijen zoals ondernemers, dorps- en wijkverenigingen en ook zeker de jeugd bij deze actualisatie te betrekken.

 

Waar er altijd iets te beleven is.

Enkele voorbeelden zijn Goes kinderstad, Goes modestad, Theater de Mythe, Podium ’t Beest, weekmarkt en tal van andere activiteiten.

Veel sporters maken gebruik van sportpark het Schenge en kunnen de komende jaren onbezorgd genieten. De jeugd, die we zo graag in Goes willen houden, heeft volop uitdagingen bij tal van sportclubs, op het Schenge, het zwembad en de sporthallen van het Omnium en de faciliteiten in de omliggende dorpen.

 

Een moderne en dienstverlenende organisatie

In het collegeprogramma staat dit mooi verwoord:

‘We gaan voor een optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar’

‘Denken vanuit mogelijkheden, empathisch en procesgevoelig’.

Wij vinden dit erg belangrijke aspecten om het gat tussen burger en ambtelijke organisatie te dichten. Het is ook nodig dat dit gat gedicht wordt. Wij zien graag in 2020 meer voorbeelden waarbij participatie trajecten worden toegepast waarin de ambtelijke organisatie laat zien dat zij intensief bezig zijn met het ‘omdenken’. Oftewel de cultuurverandering die het mogelijk maakt om ‘out of the box’ te denken.

 

Die zijn financiën op orde heeft.

De aanbieding van de perspectiefbrief opent met de zin ‘We hebben grip op onze financiën, gaan voorzichtig om met investeringen en kennen onze probleemdossiers’. Hier mag Goes en in het bijzonder de portefeuillehouder van financiën trots op zijn. Mede door haar inbreng en inzet de afgelopen jaren staan we er nu, financieel gezien, zo goed voor! Dankjewel Loes!