Algemene beschouwing VVD Goes.

Het kan de mensen die in Goes wonen en werken niet ontgaan zijn dat er overal hard gewerkt wordt. Niet ontgaan omdat ze elke dag in het voorbij gaan de werkmensen en de enorme machines bezig zien, niet ontgaan omdat ze nachten slecht slapen door de werkzaamheden die moeten doorgaan in de buurt van hun huis of door een tijdelijke afsluiting van een weg of spoorwegovergang. De stad Goes is druk bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst waarin we veilig en snel naar onze supermarkt kunnen gaan, onze kinderen veilig naar school brengen en ophalen en waar we op een snelle en veilige manier naar ons werk kunnen gaan. Goes groeit en dat is ook precies wat de VVD wil voor Goes! Goes en de dorpen om Goes heen maken gebruik van die groei.

Maar groei vraagt veel van Goes. Bedrijven willen zich graag in Goes vestigen. Er is een gunstig klimaat voor ondernemers mede door de bevroren ondernemerslasten. De VVD wil dat Goes groeit. Groei kan alleen plaatsvinden als onze mooie stad aantrekkelijk is en blijft, ook voor jonge mensen. Daarvoor is het nodig dat er voldoende winkels zijn, goede voorzieningen zijn, het prettig wonen is en er voldoende werk is. En wie zorgt er voor de winkels en werk? Jawel, veelal de ondernemer. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is daarom noodzakelijk. Laten we zeggen een positief vestigingsklimaat in vergelijking met andere gemeenten.

 

Momenteel zijn de bedrijfslasten in Goes ronduit hoog, vooral in vergelijking met woonlasten. Even een voorbeeldje ter verduidelijking. Daar waar een inwoner voor een woning van 200k zo’n € 300 OZB betaalt, betaalt de bakker op de hoek voor zijn bedrijfspand met eenzelfde waarde € 900 aan OZB.

Het midden en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Personeel kan de werkplek goed en snel bereiken door Goes Beter Bereikbaar en er is ruimte om te wonen voor de werknemers. Bestaande woningen of bouwgrond voor hen die willen bouwen. Voor bedrijven en ondernemers moeten er bedrijfsterreinen zijn maar daar ligt de zorg van de VVD!

 

We vragen dan ook met klem aan het college om vaart te maken met de plannen van het bedrijventerrein met de werktitel Poel V. Zeker omdat we nu nee moeten verkopen als een ondernemer bedrijfsgrond wil verwerven. Dat geldt ook voor de grond voor het bouwen van woningen. Mannee is vol, de Riethoek bijna volgebouwd, Goese Diep uitverkocht en Aria wordt door de ontwikkelaar gefaseerd aangepakt in kleine aantallen. In sommige dorpen is nog een beetje ruimte maar daar is de prijs van de bouwgrond dan weer aan de hoge kant. De VVD vindt het erg belangrijk dat nieuwkomers maar ook mensen die al in Goes wonen en werken keuze hebben uit de mogelijkheden om nieuw te bouwen, om die reden dient de VVD een motie in over dit onderwerp. We realiseren ons dat in de toekomst kijken erg lastig is maar als we plannen maken die we gefaseerd kunnen uitvoeren dan ontwikkelen we op maat.

Wat is de mening van de portefeuillehouder over de zorgen van de VVD en wil hij toezeggen om in het eerste kwartaal van 2019 de raad te informeren over de stand van zaken voor zowel de bouwgrond voor woningbouw als voor de Poel V?

 

Afgezien van de ontwikkelingen rondom het Omnium gaat het redelijk goed in Goes. We moeten echter wel kritisch blijven op de uitgaven en streven naar structuur. De jaarrekening sluit weliswaar met een positief saldo, we mogen echter niet te vroeg juichen want dit is te danken aan incidentele meevallers. De uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen raakt steeds beter op orde. De jeugdwerkeloosheid is volgens de meest recente cijfers van 2017 nog nooit zo laag geweest in Goes maar vergt de nodige aandacht. Vanzelfsprekend vindt de VVD dat er niemand in armoede zou moeten leven.

Natuurlijk blijven er voor de gemeente Goes en voor de VVD uitdagingen. Door de klimaatveranderingen moeten we erop berekend zijn dat we meer en hevigere regenbuien over ons heen gaan krijgen. Het huidige stelsel van rioleringsbuizen is hier nog niet op berekend. Op het stadskantoor is bekend waar de knelpunten binnen de gemeente zitten waar wateroverlast kan ontstaan. Middels een stippenplan wordt gewerkt aan verbetering van het riool en het afkoppelen van het regenwater. Uitgangspunt van het stippenplan is dat er nergens water in woonhuizen mag komen.

De VVD wil dat de inwoners van Goes erop kunnen vertrouwen dat niemand de dupe wordt van wateroverlast. We vertrouwen erop dat het college dit adequaat aanpakt.

De reeds eerder genoemde verkeersveiligheid vindt de VVD erg belangrijk. Uiteraard moet iedereen veilig van A naar B maar jonge kinderen onderweg van en naar school moeten dat zeker kunnen. Het moet zo zijn dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken op het moment dat zoon of dochter op de fiets zit. Bij de plannen voor de nieuwbouw van het IKC in Kloetinge is reeds een z.g. schoolzone voorzien, een door de inrichting anders uitziende ruimte waar ouders veilig kunnen parkeren om zoon of dochter naar school te brengen en waar fietsers zich veilig kunnen bewegen. Maar er zijn meer plaatsen in Goes waar een schoolzone denkbaar is. Aan de Bergweg is het elke morgen hectisch er gaan veel kinderen op de fiets naar school of worden door een van de ouders met de auto gebracht. Die combinatie is vaak lastig en kunnen er onveilige situaties ontstaan.

De VVD vraagt de portefeuillehouder of zij op de hoogte is van de gevaarlijke situaties rondom het brengen en halen van kinderen naar basisscholen en we nemen aan dat er nagedacht wordt over oplossingen om ongelukken te voorkomen.

 

De Goesenaren en de toeristen genieten van de mogelijkheden die de watersportaccommodaties en de recreatie ondernemers bieden. Duikers uit binnen- en buitenland genieten van de schoonheid in de Oosterschelde, kruisers en zeilboten genieten op Oosterschelde en het Veerse meer. Verblijfsrecreatie groeit, toeristen uit Nederland, Belgie en Duitsland weten de aanbieders goed te vinden maar ze weten ook de weg naar de winkeliers in de dorpen en de stad en brengen zo geld in het laatje. Voor de gemeente Goes maar natuurlijk ook voor de ondernemers die er met Goes Marketing alles aan doen om Goes goed op de kaart te zetten en te houden! De VVD hoopt van harte dat de collega fracties Goes Marketing zullen ondersteunen. Op dit moment wordt met beperkte middelen en mankracht Goes op de kaart gezet, iets dat we allemaal graag willen maar wat ook noodzakelijk is voor het goed functioneren van Goes!

 

Tot slot

De VVD geeft haar goedkeuring aan de programmabegroting 2019 en spreekt haar dank en waardering uit aan de ambtelijke organisatie en het college en wenst hen veel succes met de uitvoering.