Bijdrage Debatraad 9 november 2017. Dick de Korte, Fractievoorzitter VVD Goes

Algemene beschouwingen VVD-fractie over begroting 2018

 

Voor ons ligt de begroting 2018. Op het eerste gezicht geeft deze een positief beeld van het meerjarenperspectief. Echter er is een lelijke kink in de kabel gekomen. Dit betreft de verwachtingen over de opbrengsten van de precariobelasting. De uitspraak van het Haagse Hof op dit punt is de oorzaak van veel onzekerheid. Op deze uitspraak valt veel af te dingen. Maar een cassatieberoep vergt tijd en kent technisch een aantal problemen, eigen aan de cassatierechtspraak. Ook kan worden gedacht aan meerdere oplossingsrichtingen. Dit betekent dat in ieder geval een onzekere situatie aanwezig is voor een periode van ongeveer twee jaar. De voorstellen van het college op dit punt acht de VVD-fractie dan ook juist. De onzekerheid brengt mee dat op dit moment nog geen keuzes kunnen worden gemaakt voor passende maatregelen voor de begroting. Dit heeft niets te maken met gebrek aan bestuurlijke durf met het oog op de verkiezingen maar met een realistische inschatting.

De voorliggende begroting is de laatste van deze collegeperiode. Het past dan ook om terug te blikken op hetgeen in die periode allemaal is bereikt.

Wij willen m.n. stilstaan bij de niet eenvoudige taak van de transitie in het sociaal domein in de breedste zin van het woord. Deze is tot op heden goed verlopen, zij het dat zorg blijft bestaan over de hoogte van de uitgaven van m.n. de jeugdzorg. Wij vertrouwen er op dat het college passende maatregelen zal nemen om het uitgavenniveau te beheersen.

Met zeer veel voldoening kijkt de VVD-fractie terug op de prestaties die zijn geleverd op het gebied van de infrastructuur. De afslag A58 is zojuist geopend en deze hele operatie is qua planning en budget volledig overeenkomstig de voorstelling verlopen. Dit is een zeer belangrijke stap in een reeks van maatregelen om Goes beter bereikbaar te maken. Dit succes rechtvaardigt het vertrouwen dat de nog uit te voeren andere ingrijpende maatregelen zoals de tunnel onder het spoor met succes zullen worden gerealiseerd. Hulde aan het college hiervoor.

De VVD-fractie hecht veel waarde aan deze ontwikkelingen omdat deze in doorslaggevende mate de welvaart van de gemeente Goes beïnvloeden. Met deze bereikbaarheid is een goede vestigingsplaats voor bedrijven gewaarborgd. Dit brengt met zich dat ook werkgelegenheid en leefomgeving zich kunnen ontwikkelingen. Zonder deze economische ontwikkelingen is er geen voorspoed en ook geen welzijn. De VVD-fractie is van mening dat voor de toekomst met zorg plannen moeten worden gemaakt voor een verantwoorde groei van Goes. Zowel economisch als op andere terreinen. Het verdient daarom aanbeveling aandacht te besteden aan het gaan inrichten van het bedrijventerrein de Poel V. Maar dat niet alleen. Nagedacht moet worden over de mogelijkheden voor het bouwen van woningen en de voorraad bouwgrond. Welke doelstellingen hebben we verder voor de bevolkingsontwikkelingen? Een gezond ambitieniveau met in achtneming van de kansen die daarbij horen is gepast.

Zoals gezegd acht de VVD-fractie de plaats van het bedrijfsleven in dat geheel van groot belang omdat dat in belangrijke mate kan bijdragen aan welvaart en welzijn van onze gemeente. Daarom vervult de informatie over de hoogte van de gemeentelijke belasting van bedrijven in de provincie Zeeland voor wat Goes betreft ons met zorg. De VVD-fractie is van mening dat voor de ontwikkeling van het lastenniveau voor bedrijven zeker een pas op de plaats dient te worden gemaakt.

Dit geldt ook m.n. voor de lastenontwikkeling die de recreatiesector betreft. Wij menen dat voor die sector binnen en voor de gemeente Goes zeker nog mogelijkheden en kansen aanwezig zijn en aandacht moet worden besteed aan een goed vestigingsklimaat voor deze bedrijven.

De voorliggende begrotingen meerjarenperspectief biedt mogelijkheden voor zulk een beleid. Wij moeten die kansen grijpen.

We willen nog een paar punten van specifieke zorg voor het voetlicht brengen, waarover we ook al bij eerdere gelegenheden hebben gesproken.

In de eerste plaats betreft dit het Omnium. Na veel onderzoek is gekozen voor voortzetting onder voorwaarden van de huidige opzet. We moeten echter vaststellen dat daar weer flink geld bij moet. Dit zal wel uit de begroting moeten komen en dat geld kan niet aan andere zaken worden uitgegeven. De VVD-fractie is van mening dat van het Omnium nu ook creatief ondernemerschap mag worden gevraagd. Dit ondernemerschap dient te leiden tot een situatie dat duidelijk minder de hand moet worden opgehouden bij de gemeente Goes en men meer inkomsten genereert en vooral ook kritisch is t.a.v. de kosten. Een duidelijk plan van aanpak in die richting is gewenst en zijn benieuwd naar dit plan.

In de tweede plaats geldt dit de GR de Bevelanden.
Wij blijven van mening dat dit instituut slecht past binnen een democratische constellatie en weten ons daarbij gesteund door de opvattingen hierover zoals die zijn geventileerd in het regeerakkoord.
Bij de vorige beschouwingen hebben we al opgemerkt dat de GR nog niet de voordelen voor de gemeente Goes heeft opgebracht die in het begin zijn voorgespiegeld. Het evaluatierapport heeft laten zien dat we in deze mening zijn bevestigd. Wij blijven dan ook tegen deze achtergrond van mening dat een mogelijke herindeling ook een te onderzoeken optie zou moeten zijn.

Na deze opmerkingen wil de VVD-fractie aangeven dat zij goedkeuring verleent aan deze begroting.
Wij hebben waardering voor de inspanning van het ambtelijke organisatie en spreken daarvoor onze dank uit.

We wensen het college veel succes uit bij de uitvoering.