De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg ) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER ) zijn vervallen . De Wtcg kende een aantal regelingen waar chronisch zieken en gehandicapten een beroep op konden doen en door de CE R kregen mensen een geldbedrag ter gedeeltelijke compensatie van het verplicht eigen risico.

 

Het Rijk wil van een ongerichte compensatie via de Wtcg en CER naar een vorm van ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers.
Dit laatste vanuit de overtuiging dat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor beter in staat zijn gericht maatwerk te bieden aan burgers met een chronische ziekte en/of beperking.

 

 

De budgetten die met het afschaffen van de Wtcg en CE R vrijvallen, zij na een korting door het Rijk overgeheveld naar het WMO (onderdeel van de middelen in het Gemeentefonds).

 

 

Het college kan in de vorm van een nader e regeling  bepalen  in welke gevallen en in welk e mate een tegemoetkoming ka n worden verstrekt .

 

De regeling :

 

De doelgroep bestaat uit personen die als gevolg van een chronische ziekt en/ of handicap te maken hebben met hogere kosten van het bestaan en een inkomen hebben tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

De hoogte van de uitkering is 200 euro. Dit is gebaseerd op basis van het beschikbare budget gedeeld door het aantal chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Goes. De uitkering wordt uitgekeerd als bijzondere bijstand.

 

De VVD kan zich prima vinden in deze regeling.  Wel hebben wij gewezen op het risico dat bij de berekening is uitgegaan van een schatting van het aantal deelnemers

 

Diverse oppositiepartijen willen de  doelgroep uitbreiden (soms tot 150%). Dit zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. De VVD steunt deze voorstellen niet omdat wij van mening zijn dat deze regeling er is voor de zwakste partijen en dat doel bereik je op die manier niet.