De raad heeft op 1 oktober 2015 een bezoek gebracht aan het AZC en de tijdelijke opvang in de Zeelandhallen voor asielzoekers.

 

De zeer massale toestroom van vluchtelingen wordt wel aangeduid als de vluchtelingencrisis. Na een sterk emotionele benadering in het begin van de toestroom wordt het tijd dat een meer rationele benadering van deze problematiek de overhand gaat krijgen.

 

Zeker kan begrip worden opgebracht voor de vlucht uit de benarde omstandigheden van deze mensen, maar ook moet er oog zijn voor het feit dat zij er zeer bewust voor kiezen om onderdak te zoeken in bepaalde landen in West Europa met het kennelijk doel zich daar permanent te vestigen met het oog op een economisch betere toekomst.

 

Met name dit laatste aspect geeft grond voor veel zorgen. We krijgen te maken met een grote toeloop van mensen die onze normen en waarden en tradities niet vanzelfsprekend vinden. De ervaring uit het verleden heeft geleerd dat zij zich niet tot zeer moeilijk aanpassen en er van uit gaan dat onze samenleving zich aan hun normen aanpast. Al eerder is vastgesteld moeten worden dat de zgn. multiculturele samenleving is mislukt.

 

Daarnaast zal ook moeten worden gerealiseerd dat deze toestroom en de gevolgen daarvan een behoorlijk financiële wissel zullen trekken op de overheidsfinanciën. Op termijn zullen die ook de gemeentelijke financiën niet onberoerd laten.

 

Verder zullen ook voorzieningen van welke aard dan ook moeten worden gedeeld, wat ten koste kan gaan van kwetsbare groepen in de huidige samenleving.

 

De reeds eroderende gevoelens van solidariteit en saamhorigheid zullen verder onder druk komen staan.

 

Reden om terughoudend te zijn bij het welkom dat nogal impulsief door de vluchtelingenlobby is geuit.

 

Daarom heeft opvang in de regio nog steeds de voorkeur en zal op termijn ook strikt de hand moeten worden gehouden aan een terugkeerbeleid.

 

De VVD volgt nauwlettend de ontwikkelingen in deze gemeente.