Volgens het Regeerakkoord 2012 wordt instroom in de Wsw(Wet sociale werkvoorziening) in zijn huidige vorm en voorwaarden gestopt met ingang van 1 januari 2015. Gemeenten krijgen binnen de kaders van de Participatiewet de ruimte om beschut werk zelf te organiseren als voorziening.

Het bestuur van de Betho heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een verkennend onderzoek gedaan naar de toekomst van de Betho. De mogelijkheden van afbouw, status quo en uitbreiding zijn onderzocht. Uitgangspunt hierbij was dat de ontwikkelopties moeten aansluiten bij de kernactiviteiten van de Betho en bedrijfseconomisch verantwoord moeten zijn.

Het bestuur heeft besloten te kiezen voor uitbreiding. De volgende onderdelen komen hiervoor in aanmerking:

  • Samenwerking/integratie van test en training (v/h Nijverheidscentrum) en B-flex(werkervaring met behoud van uitkering)
  • Dagbesteding
  • Participatietrajecten

Er is voldoende tijd om de uitbreidingsscenario verder op zorgvuldige manier uit te werken. Er is in ieder geval tot 2020 financiële ruimte om door te gaan met de huidige activiteiten van de Betho, zonder dat dit leidt tot extra gemeentelijke bijdragen.

Na besluitvorming door de gemeentebesturen worden werkgroepen samengesteld met ter zake deskundigen en direct betrokkenen om de ontwikkelopties verder concreet uit te werken.

De VVD steunt de aanpak en verwacht na de toezegging van de wethouder dat de raad regelmatig zal worden geraadpleegd en geïnformeerd op een gunstig resultaat.