In het masterplan binnenstad 2 is een behoorlijk financieel overschot, zo’n slordige € 900.000,- . Het college stelt voor om een groot deel van het overschot te besteden aan Slot Oostende en het resterende bedrag te besteden aan allerlei acties in de binnenstad, waaronder de plaatsing van speeltoestellen, het opknappen van het trottoir aan de Koepoort en oplossingen voor het fietsparkeren. De VVD is van mening dat dit best een goede gedachte is maar wil niet in een keer een blanco cheque geven en vind dat de voorstellen eerst concreet moet zijn voordat het geld beschikbaar wordt gesteld.

Bij Slot Ostende vraagt de VVD zich af of de eisen die gesteld worden aan de herontwikkeling m.b.t. de cultuurhistorische waarden niet te hoog zijn waardoor de ontwikkeling door een commerciële partner wellicht onmogelijk is.

De VVD is enthousiast over de WIFI deken die op dit moment wordt aangelegd, een initiatief van het vorig college onder leiding van wethouder Loes.

In de debetraad van 18 december wordt verder gesproken over de besteding van het overschot masterplan 2.