Een betrouwbare overheid. In dit kader lijkt ons deze correctie de enige juiste.

Maar hoe kan dit? Hoe heeft het zover kunnen komen dat de waarderingskamer, DE controlerende factor, de in december vastgestelde OZB tarieven heeft afgekeurd en terug naar de tekentafel heeft gestuurd? Graag hierop een duidelijk antwoord van de verantwoordelijk wethouder.

Afgelopen vrijdag hebben wij de aangepaste stukken ontvangen. Een correctie moet plaatsvinden op de WOZ waarde op woningen. Op niet woningen is dit niet aan de orde. Er is aangegeven dat de WOZ waarden voor niet-woningen niet wijzigen en de tarieven daarmee dus ook niet.  Echter ontbrak de brief van de waarderingskamer, DE brief waarin zou staan met welk gemiddelde de WOZ waarden van de woningen in onze gemeente stijgen. En dus DE brief die aan deze wijzigen van de aanpassingen op de tarieven van OZB en rioolheffing ten grondslag liggen.

Deze brief is na onze verzoek om deze in te zien uiteindelijk gisteren met ons gedeeld. Wat blijkt, OOK de WOZ-waardes van niet-woning is +2%! Op dit moment staat deze op  -0,6%. Waarom stijgt deze ook niet in dit voorstel? Waarom geeft u aan dat dat de WOZ waarden voor niet-woningen niet wijzigen en de tarieven daarmee dus ook niet? Terwijl dit wel in de brief van de waarderingskamer staat? Hoe kunnen wij onze controlerende taak uitvoeren als er stukken ontbreken? Om maar niet te zeggen dat wij, in onze optiek, op het verkeerde been worden gezet? Graag een duidelijke verklaring op deze gang van zaken van de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Wat wij ook ten zeerste betreuren is dat dit punt afgelopen najaar bij de begroting en de belastingverordeningen al door ons is benoemd, ook moties en amendementen met andere oppositiepartijen zijn opgesteld omdat wij hier vraagtekens bij hadden. Er is daar niks mee gedaan. Kom nu niet weer met de term klein-bier want het gaat wel om geld wat WEER wordt weggehaald bij de ondernemers. Het gevolg is dat we nu onder grote tijdsdruk – en dus met missende cruciale informatie- de boel weer moeten gaan aanpassen.

Uiteraard zijn wij akkoord met dit voorstel maar graag zouden wij zien dat er nog eens goed gekeken wordt of dat dit de eerste keer is dat het zo fout gaat, of dat dit al langer aan de hand is..

Wij geven namelijk – zoals jullie allemaal weten – al langer aan dat de waardes niet-woningen tegen elke trend in, al jaren schijnen te dalen (alleen in Goes) . Wij willen graag een toezegging dat dit met terugwerkende kracht wordt uitgezocht en dat wij de waarderingskamer hiermee betrekken, de uitkomsten worden gedeeld met de raad en indien nodig kunnen corrigeren.

Kortom, het siert het college om de boel te wijzigen maar ze hadden ook  gewoon kunnen luisteren.

 

De verantwoordelijk wethouder Stan Meulblok moest flink door het stof en heeft het boetekleed aangetrokken. Wel vinden wij dat wij niet moeten wachten met een correctie tot 2024 maar nog dit jaar de tarieven niet-woningen (denk aan bedrijven, kerken, sportclubs) te verlagen.

Wij zijn in tweede termijn dan ook met een motie gekomen welke het college opdraagt de OZB waarden niet-woning te verhogen met 2,6% en dus de tarieven volgens de gebruikelijke berekeningen te verlagen. In 2023! Deze motie is unaniem aangenomen.

 

Motie: aanpassing tarieven OZB en rioolbelasting niet-woningen

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 9 februari 2023,

Constaterende dat:

 • De gemeente Goes de waardebepaling, benoemd in de brief van de waarderingskamer, overneemt van de woningen.
 • De gemeente Goes niet de waardebepaling, benoemd in de brief van de waarderingskamer, overneemt van de niet-woningen.
 • Er afgelopen jaar bij de begrotingsbehandeling reeds raadsleden aan hebben gegeven twijfels te hebben bij de waardebepaling niet-woningen.
 • Dit bij de belastingverordeningen nog weer is herhaald.
 • Het college hier niets mee heeft gedaan.
 • De waarderingskamer nu aangeven heeft dat de gemeente Goes zijn waardes aan dient te passen.
 • Het college hieraan geen gehoor heeft gegeven voor wat betreft niet-woningen.

Overwegende dat:

 • De burger recht heeft een correcte aanslag WOZ, rioolbelasting enz.
 • De gemeente Goes een voorbeeldfunctie heeft, ook op het gebied van betrouwbare overheid.
 • We artikel 1 van de grondwet dienen te respecteren; gelijke behandeling.

Draagt het college op:

 • De OZB waarden niet-woningen te verhogen met 2,6% en dus de tarieven OZB en rioolbelasting volgens de gebruikelijke berekeningen te verlagen voor het belastingjaar 2023. Indien dit niet meer lukt zo snel mogelijk in 2023 met een correctie nota richting de belastingbetaler te gaan.