Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes

Betreft: Vragen in gevolge art. 40 van het reglement van orde in zake opzet en afwikkeling stichting
Nijverheidscentrum en werkzaamheden Tafeltje dek je.

Goes, 20 augustus 2013
Geachte College,

Op ons verzoek heeft uw college, na enige aandrang ons informatie verstrekt over m.n. de financiële
verslaglegging van stichting Nijverheidscentrum te Goes. Deze informatie, in samenhang met
algemeen openbaar gemaakte informatie geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende
vragen:

1. Welke redenen hebben ten grondslag gelegen aan de keuze om de integratieprojecten onder
te brengen in de stichting Nijverheidscentrum, nu het bestuur van deze stichting wordt
gevormd door personen uit de ambtelijke organisatie?
2. Waarom is niet gekozen voor de opzet waarbij de integratieactiviteiten zijn ondergebracht bij
de afdeling Werk en Inkomen?
3. Is het juist dat het college heeft besloten de stichting Nijverheidscentrum te liquideren? Zo
ja, hoe valt dit besluit te rijmen met het feit dat het college niet het bestuur vormt van de
stichting?
4. Uit de financiële verslaggeving blijkt dat een accountantskantoor alleen de jaarstukken heeft
samengesteld. Waarom heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden? Waarom is geen
goedkeurende verklaring door een accountant verstrekt?
5. Op welke wijze heeft accountantscontrole plaatsgevonden van de gelden bestemd voor
integratieactiviteiten die door de gemeente voor dat doel zijn ontvangen?
6. Uit de verslaglegging blijkt dat de activiteiten van Tafeltje dek je niet steeds op de zelfde
wijze worden verantwoord. Zo blijkt uit de jaarrekening 2011 dat de activiteiten van Tafeltje
dek je volledig als onderdeel van stichting Nijverheidscentrum wordt gezien, terwijl in de
jaarrekening 2012 deze, bij wijze van filiaal afzonderlijk worden verantwoord. Waarom is
voor deze gewijzigde opzet gekozen?
7. Wat zijn de gronden geweest om in april 2010 de activiteiten van Tafeltje dek je onder te
brengen bij stichting Nijverheidscentrum? Welke afwegingen hebben bij dit besluit een rol
gespeeld?
8. Stroken de activiteiten van Tafeltje dek je met de doelstelling van stichting
Nijverheidscentrum, zoals deze uit de statuten blijken?
9. Waarom is niet gekozen voor een opzet waarbij de activiteiten van Tafeltje dek je zijn
ondergebracht in een afzonderlijke stichting?
10. Hoeveel personen zijn voor hoeveel uur in het kader van integratieprojecten te werk gesteld
bij Tafeltje dek je? Welke werkzaamheden hebben deze personen verricht?
11. Hoeveel persoenen zijn voor hoeveel uur als vrijwilliger werkzaam geweest voor de
activiteiten van Tafeltje dek je? Welke werkzaamheden hebben deze personen verricht?
12. In welke mate hebben de integratiewerkzaamheden ten behoeve van Tafeltje dek je tot een
succesvolle uitstroom geleid, d.w.z. hoeveel personen hebben als gevolg van deze
werkzaamheden in de markt betaald werk gevonden?
13. Uit de jaarstukken 2012 kan worden afgeleid dat de activiteiten van Tafeltje dek je in een
verlies hebben geresulteerd. Is de conclusie juist dat dit verlies wordt gedekt uit gelden die
zijn bestemd voor integratieprojecten?
14. Blijkens de jaarstukken wordt aan Tafeltje dek je een interne lening verstrekt van € 100.000.
Onder welke condities is deze lening verstrekt? Zijn deze voorwaarden in een schriftelijk stuk
vastgelegd?
15. Indien wordt besloten om de activiteiten op het gebied van integratieprojecten niet langer
onder te brengen in de stichting Nijverheidscentrum, op welke wijze worden de activiteiten
van Tafeltje dek je voortgezet? Blijven deze ondergebracht in de stichting
Nijverheidscentrum? Vindt een statutenwijziging plaats? Wordt een nieuwe stichting
opgericht?
16. Indien de activiteiten op het gebied van de integratieprojecten in de stichting
Nijverheidscentrum worden beëindigd wordt dan de lening van € 100.000 aan Tafeltje dek je
afgelost? Indien dat niet het geval is op welke wijze en onder welke condities wordt dan de
lening voortgezet?
17. Op welke wijze, tegen welke condities en tegen welke waarde vindt overdracht van activa
plaats aan Tafeltje dek je?
18. Op welke wijze wordt in de toekomst Tafeltje dek je ondersteund in geval de opbrengsten uit
deze activiteiten de kosten niet kunnen dekken?
19. Op welke wijze worden de maaltijdprijzen van Tafeltje dek je bepaald en welke elementen
spelen daarbij een rol?
20. Op welke wijze wordt in de toekomst aan de gemeenteraad verantwoording afgelegd
omtrent aan Tafeltje dek je te verstrekken gelden?
Hoogachtend,
VVD fractie
Ad Schuurbiers
Dick de Korte